No. 12 ระเบียบการขอวีซ่าสำหรับ "คู่สมรสคนญี่ปุ่น" ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและมีคำสั่งให้ย้ายกลับบริษัทแม่และไม่สามารถขอใบสถานภาพการพำนักตามปกติได้

2023/6/27
 1. หนังสือเดินทาง(ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย)
 2. ใบคำร้องขอวีซ่า (ท่านสามารถพิมพ์จากโฮมเพจสถานทูตญีปุ่นประจำประเทศไทย หรือรับได้ที่ศูนย์ JVAC)  1 ชุด
 3. รูปถ่าย (ขนาด 2 x 1.4 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน และถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน พร้อมติดรูปถ่ายลงในใบคำร้อง) 1ใบ
 4. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า (กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงต์ในการเดินทาง และลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง)   ภาษาอังกฤษ  /  ภาษาไทย  1 ชุด
 5. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
 6. เหตุผลในการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น เขียนโดยคู่สมรส (ให้ระบุเหตุผลที่ยื่นวีซ่าโดยไม่มีใบรับรองสถานภาพการพำนักด้วย) 1 ชุด
 7. ใบสำคัญการสมรส หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
 8. ทะเบียนครอบครัวของคู่สมรส ที่ระบุชื่อผู้ยื่น(โคเซะกิโทฮง) ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน ฉบับจริงหรือสำเนา 1 ชุด
 9. "ประวัติความเป็นมาจนได้สมรส" เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นโดยคู่สมรส (ระบุเวลา สถานที่พบกัน ผู้แนะนำให้รู้จัก ลักษณะการคบหากัน เวลาและสถานที่ทำพิธีแต่งงาน และอื่น ๆ ให้ละเอียดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้) 1 ชุด
 10. หนังสือเดินทางคู่สมรส (หน้าที่มีชื่อและรูป และหน้าที่มีตราประทับการเดินทางเข้าและออก) สำเนา 1 ชุด
 11. หนังสือรับรองการทำงานของคู่สมรสจากบริษัทที่สังกัด (ให้ระบุตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน และอัตราเงินเดือน) และหนังสือคำสั่งให้ย้ายกลับไปดำรงตำแหน่งที่ประเทศญี่ปุ่น
 12. บุคคลที่สามารถให้มีตัวแทนมาดำเนินการยื่นวีซ่าได้นั้น กรุณาตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติที่นี่ (https://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/general.htm) กรณีที่ให้ตัวแทนมาดำเนินการยื่นวีซ่าแทนนั้น ผู้ยื่นจะต้องเขียน หนังสือมอบอำนาจด้วยตนเอง (หนังสือมอบอำนาจภาษาไทย) (หนังสือมอบอำนาจภาษาญี่ปุ่น) (หนังสือมอบอำนาจภาษาอังกฤษ)
 

หมายเหตุ

 
 1. หากเอกสารที่เตรียมมาไม่ครบถูกต้องตามระเบียบที่ได้ระบุไว้ข้างต้น กรุณารับทราบด้วยว่าทางสถานทูตฯจะไม่สามารถรับพิจารณาคำร้องขอวีซ่า
 2. เอกสารอ้างอิงอื่น ๆ อาจจะมีการขอเพิ่มเติมได้ ถ้าต้องการจะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป (เช่น รูปถ่ายด้วยกัน หรือสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นคำร้อง เป็นต้น)
 3. เนื่องจากเป็นการยื่นที่ไม่มีใบสถานภาพการพำนัก หลังจากได้ยื่นคำร้องแล้ว อาจจะมีการสัมภาษณ์ผู้ยื่นขอวีซ่า หรือมีความจำเป็นต้องตรวจสอบไปยังกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะต้องใช้เวลามากกว่ากรณีปกติ ในบางกรณีผู้ยื่นอาจจำเป็นต้องขอใบสถานภาพการพำนักสำหรับ “คู่สมรสชาวญี่ปุ่น” จากสำนักตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น มาประกอบการยื่นเพิ่มเติมภายหลัง  อนึ่ง กรุณารับทราบด้วยว่าการพิจารณาออกวีซ่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5 วัน ทำการ จึงไม่สามารถออกวีซ่าให้ได้เร็วก่อนกำหนดตามคำร้องขอเป็นกรณีพิเศษ
 

* กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่น สามารถสอบถามได้ด้วย ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2207-8503 0-2696-3003 (โฮมเพจของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย https://www.th.emb-japan.go.jp/)
หรือ ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC) กรุงเทพฯ

 

ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC)

Tel: 0-2251-5197-8
E-Mail: info.jpth@vfshelpline.com
Website:
https://visa.vfsglobal.com/tha/th/jpn/