No. 3 ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นเพื่อธุรกิจ

2023/5/16
 1. หนังสือเดินทาง (ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย)
 2. ใบคำร้องขอวีซ่า (ท่านสามารถพิมพ์มาจากโฮมเพจของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือรับได้ที่ศูนย์ JVAC) 1 ชุด
 3. รูปถ่าย (ขนาด 2 x 1.4 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน และถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน พร้อมติดรูปถ่ายลงในใบคำร้อง) 1 ใบ
 4. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า (กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงต์ในการเดินทาง และลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง)  ภาษาอังกฤษ  / ภาษาไทย  1 ชุด
 5.  
  1. หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท หรือหน่วยงานที่สังกัด (ให้ระบุตำแหน่ง วันที่เริ่มทำงาน อัตราเงินเดือน พร้อมทั้งเหตุผลในการเดินทางโดยละเอียด และระยะเวลาที่จะอยู่ในประเทศญี่ปุ่น)
  2. ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ ฉบับจริง 1 ชุด
   (เอกสารทุกอย่างจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน)
 6. เอกสารที่แสดงถึงภารกิจที่ญี่ปุ่น (อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้)
  หมายเหตุ: กรณีการเดินทางเพื่อธุรกิจ ที่มีการฝึกงานภาคปฏิบัติ มิได้คำนึงถึงระยะเวลาการฝึกงาน ไม่สามารถขอวีซ่าประเภท "การพำนักระยะสั้น" ได้
  (กรุณาดูคำอธิบายการฝึกงานภาคปฎิบัติที่ไม่สามารถขอวีซ่าประเภท "การพำนักระยะสั้น" ได้ ในหมายเหตุข้อ 3)
  1. หนังสือเชิญ / หนังสือแสดงเหตุผลในการตอบรับ (ระบุจุดประสงค์ในการเชิญ /ตอบรับ และระยะเวลาในการติดต่อธุรกิจ โดยละเอียด)  สำเนา 1 ชุด
  2. กรณีการไปฝึกอบรมระยะสั้น กรุณายื่นหนังสือยินยอมการรับฝึกงานจากบริษัทผู้รับฝึกงานและหนังสือแสดงแผนการฝึกงาน (ระบุระยะเวลา และกำหนดการฝึกอบรม สถานที่ดำเนินการฝึกอบรม ผู้รับผิดชอบในการฝึกอบรม เป็นการฝึกงานแบบปฎิบัติงานจริงหรือไม่ บริษัทผู้รับฝึกงานมีการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับพนักงานที่ไปฝึกงานหรือไม่ โดยระบุให้ชัดเจน อนึ่ง การขอวีซ่าพำนักระยะสั้นเพื่อการฝึกอบรมในภาคปฎิบัติ มิได้คำนึงถึงระยะเวลาฝึกอบรม กรุณา อ่านคำอธิบายเพิ่มเติมในหมายเหตุข้อ 3 ด้านหลัง กรณีที่ไม่มีการฝึกงานภาคปฎิบัติ กรุณาระบุในเอกสารด้วยว่า ไม่มีการฝึกงานภาคปฎิบัติ สำเนา 1 ชุด 
 7. กำหนดการเดินทาง
 8. กรณีที่ทางฝ่ายญี่ปุ่น (หน่วยงานผู้เชิญจากประเทศญี่ปุ่น อื่นๆ) เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางจะต้องเตรียมเอกสารดังนี้
  1. หนังสือค้ำประกัน
  2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทและรายละเอียดการจดทะเบียนบริษัท/องค์กร
  • กรณีที่ผู้เชิญเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศญี่ปุ่นสามารถยื่นสำเนารายงานประจำไตรมาสได้ และไม่จำเป็นต้องยื่นสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทและรายละเอียดการจดทะเบียนบริษัท/องค์กรอีก
  • กรณีที่ผู้เชิญเป็นบุคคลทั่วไปให้ยื่นหนังสือรับรองการทำงานแทนสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัท และรายละเอียดการจดทะเบียนบริษัท/องค์กร
 9. ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัว-สกุลหลังจากเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
 10. บุคคลที่สามารถให้มีตัวแทนมาดำเนินการยื่นวีซ่าได้นั้น กรุณาตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติที่นี่ (https://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/general.htm) กรณีที่ให้ตัวแทนมาดำเนินการยื่นวีซ่าแทนนั้น ผู้ยื่นจะต้องเขียน หนังสือมอบอำนาจด้วยตนเอง (หนังสือมอบอำนาจภาษาไทย) (หนังสือมอบอำนาจภาษาญี่ปุ่น) (หนังสือมอบอำนาจภาษาอังกฤษ)

        (กรณีที่ร่วมการฝึกงานภาคปฏิบัติ กรุณาอ่านหมายเหตุ)
        สำหรับการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นเพื่อธุรกิจแบบ Multiple (เดินทางหลายครั้ง) กรุณาดูเอกสารแนะนำระเบียบการขอวีซ่า หมายเลข 4

 

หมายเหตุ

 1. หากเอกสารที่เตรียมมาไม่ครบถูกต้องตามระเบียบที่ได้ระบุไว้ข้างต้น กรุณารับทราบด้วยว่าทางสถานทูตฯจะไม่สามารถรับพิจารณาคำร้องขอวีซ่า
 2. สำหรับวันและเวลาในการคืนหนังสือเดินทาง (การฟังผลวีซ่า) กรุณาตรวจยืนยันวันที่คืนหนังสือเดินทางตามที่ระบุไว้ในใบนัดฟังผล โดยที่ศูนย์ JVAC จะคืนหนังสือเดินทางให้ได้เร็วที่สุดคือ 5 วันทำการ ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจะติดในหนังสือเดินทาง สำหรับผู้ยื่นที่ทางสถานทูตฯ พิจารณาแล้วว่าอาจใช้เวลามากกว่า 5 วันทำการ ในบางกรณี ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเดินทาง หรือสถานการณ์ต่างๆ อาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม หรือการสัมภาษณ์ผู้ยื่นขอวีซ่า หรือมีความจำเป็นต้องตรวจสอบไปยังกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น หลังจากการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วทางศูนย์ JVAC จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์ ซึ่งในบางกรณีไม่สามารถพิจารณาวีซ่าได้ทันตามกำหนดการเดินทางที่ต้องการ ฉะนั้นกรุณายื่นขอวีซ่าล่วงหน้าหลายๆ วันก่อนการเดินทาง อนึ่ง กรุณารับทราบด้วยว่าการพิจารณาออกวีซ่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5 วันทำการ จึงไม่สามารถออกวีซ่าให้ได้เร็วก่อนกำหนดตามคำร้องขอเป็นกรณีพิเศษ
 3. การฝึกงานในสายการผลิตสินค้า คือการทำงานด้านการผลิตร่วมกับพนักงานของบริษัทที่รับฝึกงาน เพื่อการศึกษาด้านเทคนิค หรือการทำงานขายสินค้าหน้าร้านเพื่อเรียนรู้วิธีการต่างๆ ในการขายสินค้า ซึ่งทั้งหมดนี้จัดว่าเป็นการฝึกงานภาคปฏิบัติ ซึ่งเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญด้านเทคนิค กรณีของการฝึกอบรมที่ (1) เกี่ยวกับสินค้าที่มีการวางจำหน่ายตลาด หรือการบริการที่เสนอให้ลูกค้าในประเทศซึ่งบริษัทที่ประเทศญี่ปุ่นได้รับผลตอบแทน หรือ (2) ค่าที่พักระหว่างฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งบริษัทในประเทศญี่ปุ่นได้จ่ายเบี้ยเลี้ยงเป็นค่าตอบแทน โดยมิได้คำนึงถึงระยะเวลาของการฝึกงาน ในกรณีดังกล่าวข้างต้นนี้ไม่สามารถยื่นขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นได้ (ทั้งนี้ และทั้งนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นซึ่งรับภาระโดยบริษัทที่เป็นผู้จัดส่งไป) ฉะนั้น บริษัทผู้รับฝึกงาน จำเป็นต้องไปขอคำปรึกษาในรายละเอียดกับสำนักตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่น สังกัดกระทรวงยุติธรรมประเทศญี่ปุ่นก่อนที่จะมายื่นขอวีซ่าระยะสั้นเพื่อการฝึกอบรม หรือการยื่นขอที่ต้องใช้ใบรับรองสถานภาพการพำนักจากสำนักตรวจคนเข้าเมือง
 

* กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่น สามารถสอบถามได้ด้วย ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2207-8503 0-2696-3003 (โฮมเพจของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย https://www.th.emb-japan.go.jp/)
หรือ ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC) กรุงเทพฯ

 

ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC)

Tel: 0-2251-5197-8
E-Mail: info.jpth@vfshelpline.com
Website:
https://visa.vfsglobal.com/tha/th/jpn/