No. 8 ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น สำหรับ “คู่สมรสชาวญี่ปุ่น”

2022/7/15
 1. หนังสือเดินทาง(ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย)
 2. ใบคำร้องขอวีซ่า (ท่านสามารถพิมพ์จากโฮมเพจสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือรับได้ที่ศูนย์ JVAC)   1 ชุด
 3. รูปถ่าย (ขนาด2 x 1.4 นิ้ว สีหรือขาวดำที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน และถ่ายมาไม่เกิน6เดือน พร้อมติดรูปถ่ายลงในใบคำร้อง) 1ใบ
 4. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า(กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงต์ในการเดินทาง และลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง)   ภาษาอังกฤษ  / ภาษาไทย  1 ชุด
 5. ทะเบียนบ้านไทย ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
 6. เอกสารที่แสดงถึงสถานภาพการสมรสอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  1. ใบสำคัญการสมรส หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
  2. ทะเบียนครอบครัวของคู่สมรส ที่ระบุชื่อผู้ยื่น (โคเซะกิโทฮง) ฉบับจริง 1 ชุด
 7. เอกสารที่ระบุกำหนดการระหว่างที่พำนักในญี่ปุ่น (กำหนดการเดินทางวันต่อวัน)
  อนึ่ง สำหรับหนังสือค้ำประกัน จะยื่นด้วยหรือไม่ก็ได้ เอกสารเหล่านี้ไม่มีกำหนดแบบฟอร์มของเอกสาร แต่สามารถดูได้จาก ลิงค์ไฟล์ PDF ซึ่งจะมีตัวอย่างของแบบฟอร์ม ที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้
 8. เอกสารที่ระบุค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พัก
  • กรณีที่คู่สมรสพำนักที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย :
   หนังสือรับรองต่อไปนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่าของคู่สมรส (หนังสือรับรองการเสียภาษี หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคาร สำเนาแบบแสดงรายการยื่นภาษีเงินได้ หรือหนังสือรับรองรายได้) 1 ชุด
  • กรณีที่ผู้ยื่นหรือคู่สมรสพำนักที่ประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย :
  1. หนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าของคู่สมรสชาวญี่ปุ่น หรือผู้ยื่น (เอกสารทุกอย่างจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน ในกรณีที่ผู้ยื่นและคู่สมรสไม่มีอาชีพ หรือประกอบอาชีพที่ไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนได้ กรุณาทำหนังสืออธิบายอาชีพและรายได้) ฉบับจริง 1 ชุด
  2. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ของผู้ยื่นคำร้องหรือของคู่สมรส) ฉบับจริงและสำเนา(ทุกหน้า) 1 ชุด (ยกเว้นสำหรับผู้ยื่นหรือคู่สมรสชาวญี่ปุ่นที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งมีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 2 หมื่นบาทขึ้นไป และสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือรับรองการทำงาน ไม่ต้องยื่นสมุดบัญชีธนาคาร)
 9. หนังสือเดินทางคู่สมรส (หน้าที่มีชื่อและรูป และหน้าที่มีตราประทับการเดินทางเข้าและออก) สำเนา 1 ชุด
 10. ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัว-สกุลหลังจากเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
 11. บุคคลที่สามารถให้มีตัวแทนมาดำเนินการยื่นวีซ่าได้นั้น กรุณาตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติที่นี่ (https://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/general.htm) กรณีที่ให้ตัวแทนมาดำเนินการยื่นวีซ่าแทนนั้น ผู้ยื่นจะต้องเขียน หนังสือมอบอำนาจด้วยตนเอง (หนังสือมอบอำนาจภาษาไทย) (หนังสือมอบอำนาจภาษาญี่ปุ่น) (หนังสือมอบอำนาจภาษาอังกฤษ)

  คู่สมรสชาวญี่ปุ่นที่ประสงค์จะขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นแบบ Multiple ต้องยื่นทะเบียนครอบครัวของคู่สมรสที่ระบุชื่อผู้ยื่น (โคเซะกิโทฮง) ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนฉบับจริงด้วย

   

หมายเหตุ

 1. หากเอกสารที่เตรียมมาไม่ครบถูกต้องตามระเบียบที่ได้ระบุไว้ข้างต้น กรุณารับทราบด้วยว่าทางสถานทูตฯจะไม่สามารถรับพิจารณาคำร้องขอวีซ่า
 2. สำหรับวันและเวลาในการคืนหนังสือเดินทาง (การฟังผลวีซ่า) กรุณาตรวจยืนยันวันที่คืนหนังสือเดินทางตามที่ระบุไว้ในใบนัดฟังผล โดยที่ศูนย์ JVAC จะคืนหนังสือเดินทางให้ได้เร็วที่สุดคือ 5 วันทำการ ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจะติดในหนังสือเดินทาง สำหรับผู้ยื่นที่ทางสถานทูตฯ พิจารณาแล้วว่าอาจใช้เวลามากกว่า 5 วันทำการ ในบางกรณี ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเดินทาง หรือสถานการณ์ต่างๆ อาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม หรือการสัมภาษณ์ผู้ยื่นขอวีซ่า หรือมีความจำเป็นต้องตรวจสอบไปยังกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น หลังจากการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วทางศูนย์ JVAC จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์ ซึ่งในบางกรณีไม่สามารถพิจารณาวีซ่าได้ทันตามกำหนดการเดินทางที่ต้องการ ฉะนั้นกรุณายื่นขอวีซ่าล่วงหน้าหลายๆ วันก่อนการเดินทาง กรณีที่ยังไม่ได้รับการติดต่อจากศูนย์ JVAC หลังจากที่ยื่นวีซ่าไปแล้วเป็นเวลามากกว่า 10 วัน ผู้ยื่นสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ โดยแจ้งหมายเลขใบนัดฟังผล (ตัวอักษรภาษาอังกฤษกับตัวเลข 6 หลัก ) และหมายเลขบาร์โค๊ด ( ตัวเลข 8 หลัก ) อนึ่ง กรุณารับทราบด้วยว่าการพิจารณาออกวีซ่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5 วันทำการ จึงไม่สามารถออกวีซ่าให้ได้เร็วก่อนกำหนดตามคำร้องขอเป็นกรณีพิเศษ
 3. โดยหลักการแล้ว การขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นดังกล่าว จะไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนสถานภาพการพำนักเป็นประเภทอื่นได้ หากท่านประสงค์จะขอวีซ่าเพื่อไปอยู่ด้วยกันในฐานะคู่สมรสชาวญี่ปุ่น กรุณาดำเนินการยื่นขอใบรับรองสถานภาพการพำนักสำหรับ "คู่สมรสชาวญี่ปุ่น" จากสำนักตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่น สังกัดกระทรวงยุติธรรมประเทศญี่ปุ่น หลังจากได้รับใบรับรองแล้วจึงมาดำเนินการยื่นขอวีซ่าต่อไป
   
 

* กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่น สามารถสอบถามได้ด้วย ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2207-8503 0-2696-3003 (โฮมเพจของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย https://www.th.emb-japan.go.jp/)
หรือ ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC) กรุงเทพฯ

 

ศุนย์นานา

Tel: 0-2251-5197-8
E-Mail: info.jpth@vfshelpline.com
Website: http://www.jp-vfsglobal-th.com