พิธีส่งมอบโครงการ The Project for Constructing an Elderly Support Center at Utapao Sub-district Administrative Organization in Chainat Province

2022/4/20
2211A
2211B
        รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 2,810,000 บาทแก่โครงการ "The Project for Constructing an Elderly Support Center at Utapao Sub- district Administrative Organization in Chainat Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)         พิธีส่งมอบโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20  เมษายน พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา ในการนี้ นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  นายศักรินทร์ ศรีสมวงศ์ นายอำเภอมโนรมย์ และนายพิษณุพล ช่างประดับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา พร้อมด้วย นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวพร้อมผู้เกี่ยวข้อง

        ทางองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภาจึงได้เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อป้องกันการเข้าสู่ภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุในปีพ.ศ. 2561 โดยจัดให้ประชากรอายุมากกว่า 55 ปีที่ไม่ได้อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับบริการด้านการเรียนหนังสือรวมถึงสอนการอ่านออกเขียนได้, แนะแนวด้านสุขภาพ, ออกกำลังกาย, นันทนาการ, ฝึกอาชีพ, ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน เป็นต้น จากการเปิดโรงเรียนแห่งนี้ ทำให้เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการป้องกันการเข้าสู่ภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุ

        ในครั้งนี้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้สนับสนุนอาคารศูนย์ส่งเสริมผู้สูงอายุ 1 หลัง ผ่านความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพและพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้งลดภาระการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ได้

        รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517