รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Procurement of Multipurpose Vehicle for Water Storage in Pa Deng Subdistrict in Phetchaburi Province“

2023/10/17
2023_24
     รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 5,915,000 บาทแก่โครงการ “The Project for Procurement of Multipurpose Vehicle for Water Storage in Pa Deng Subdistrict in Phetchaburi Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)      พิธีส่งมอบโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็ง จังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ นางวันเพ็ญ มั่งศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายสมหวัง คนชื่อ ปลัดอาวุโสอำเภอแก่งกระจาน นายอรรถพล แจ้งเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบาลป่าเด็ง นายประจิน เสียงเพราะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็ง นายโกศล แสงทอง ประธานวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ ซึ่งเป็นกลุ่มประชาชนที่ได้ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็ง พร้อมด้วยเลขานุการเอก บัมบะ ชิโฮะ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีส่งมอบดังกล่าวพร้อมผู้เกี่ยวข้อง
     พื้นที่เป้าหมายของโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งติดกับชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และประมาณร้อยละ 70 ในพื้นที่ของตำบลป่าเด็งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งไม่มีน้ำประปาและไม่มีไฟฟ้า  นอกจากนี้ประชาชนในหมู่บ้านเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ อาทิเช่น กะเหรี่ยง เป็นต้น ระบบประปาของหมู่บ้านมีกำลังการผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอ ส่งผลให้น้ำประปาขาดแคลนไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทุกครัวเรือนในหมู่บ้าน
     ประชาชนที่อยู่ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ จึงใช้ชีวิตโดยอาศัยน้ำฝนที่กักเก็บเอาไว้ในโอ่งหรือไปตักน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น ลำน้ำ เป็นต้น เพื่อจัดหาน้ำอุปโภคบริโภค แต่สำหรับประชาชนที่อาศัยห่างไกลจากแหล่งธรรมชาติ จะมีความยากลำบากในการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคจากแหล่งน้ำธรรมชาติ อีกทั้ง หากเป็นช่วงฤดูแล้งในเดือนมีนาคมจนถึงพฤษภาคม การเก็บน้ำจากน้ำฝนจะยิ่งลำบาก  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็งจึงจัดบริการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่โดยใช้รถบรรทุกน้ำ ขนาดความจุ 6,000 ลิตร แต่ก็ไม่สามารถตอบสนองต่อปริมาณน้ำที่ประชาชนต้องการได้ อีกทั้ง เนื่องจากรถดังกล่าวมีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลานานทำให้ชำรุดเสียหายบ่อยครั้ง จึงไม่สามารถให้บริการแจกจ่ายน้ำได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็งไม่มีรถดับเพลิงเฉพาะที่ใช้ในภารกิจดับเพลิง ทำให้ต้องนำรถบรรทุกน้ำที่ไม่มีระบบฉีดน้ำมาใช้ร่วมเป็นรถดับเพลิง จึงส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในภารกิจดับเพลิงไฟไหม้ป่าและไฟไหม้บ้านเรือนประชาชน
     ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็ง มีความตั้งใจที่จะสร้างระบบที่มีความพร้อมในการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภค และดับเพลิงเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างไร้กังวล
     ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นว่าการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์พร้อมระบบการแจกจ่ายน้ำและฉีดน้ำ จำนวน 1 คัน จะส่งเสริมความปลอดภัยและความมั่นคงแก่ประชาชนในพื้นที่ จึงได้สนับสนุนโครงการดังกล่าว และ หวังว่าการจัดหารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์คันนี้จะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็งสามารถแจกจ่ายน้ำได้ปริมาณมากจนถึง 1,100,000  ลิตรต่อเดือน ซึ่งเป็นปริมาณสำหรับ 570 ครัวเรือน อีกทั้งรถคันนี้มีระบบฉีดน้ำที่ใช้ร่วมเป็นรถดับเพลิงได้ สามารถทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็งมีความพร้อมเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่
     รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป
 

​สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517