รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Building an Elderly Daycare Center in Wangnamlad Sub-district, Nakhonsawan Province”

2023/12/14
2331a
2331b
     รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 3,035,000 บาทแก่โครงการ “The Project for Building an Elderly Daycare Center in Wangnamlad Sub-district, Nakhonsawan Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)
     พิธีส่งมอบโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคารไทย-ญี่ปุ่นเดย์แคร์เซ็นเตอร์ จังหวัดนครสวรรค์ ในการนี้ นายฉัตรชัย วงศ์ปริยากร นายอำเภอไพสาลี นางบาหยัน มาลัย ประธานคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลวังน้ำลัด พร้อมด้วยเลขานุการโท อะคิโยชิ ซูซูกิ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีส่งมอบดังกล่าวพร้อมผู้เกี่ยวข้อง
     ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลวังน้ำลัด (FDCWD) ได้ให้ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลัดและองค์การต่าง ๆ เพื่อรับมือกับปัญหาสุขภาพที่เพิ่มขึ้นตามสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย ผ่านการดำเนินกิจกรรมในหลายด้านและได้เป็นกำลังหลักในการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพแบบบูรณาการทั้งกายและใจเพื่อผู้สูงอายุ ทางด้านร่างกาย เช่น การบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ หรือกิจกรรมการบริหาร ร่างกายส่วนต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่สนับสนุนสภาวะทางจิตใจของผู้สูงอายุ เช่น การให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือการฝึกทักษะอาชีพ ทว่า พื้นที่ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมนั้นเป็นศาลาที่มีเพียงหลังคา ไม่มีกำแพงกันความร้อนหรือลมฝนทำให้ได้รับผลกระทบระหว่างดำเนินกิจกรรม นอกจากนี้บริเวณโดยรอบก็ไม่มีสาธารณูปโภคที่จำเป็น อาทิ ห้องสุขา จึงสามารถจัดได้เพียงกิจกรรมขนาดเล็กและระยะสั้นเท่านั้น ไม่สามารถสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุได้ดีเท่าที่ควร
     ด้วยเหตุนี้รัฐบาลญี่ปุ่นจึงสนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารเดย์แคร์เซ็นเตอร์ 2 ชั้นสำหรับผู้สูงอายุ โดยคาดหวังว่าโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่นี้ให้ครอบคลุม มีประสิทธิภาพ และช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุ รัฐบาลญี่ปุ่นจึงสนับสนุนโครงการในครั้งนี้
     รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป

​สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517