คำถามข้อที่ 2. เอกสารและแผนที่โบราณของสาธารณรัฐเกาหลีได้บันทึกเรื่องราวของเกาะทะเคะชิมะไว้บ้างหรือไม่?

2017/9/12
“The Map of Eight Province of Korea” (ฉบับสำเนา) ซึ่งแนบอยู่ใน “ชินซึง ดงกุก ยอจี ซึงนัม”
แผนที่สำรวจเกาะอุทซึเรียว โดย Navy Hydrographic Department
 

คำตอบข้อที่ 2.

        ไม่ ถึงแม้ว่าทางสาธารณรัฐเกาหลีจะอ้างว่า เกาะฮูซาน ซึ่งถูกบันทึกในเอกสารและแผนที่โบราณของเกาหลี คือ “เกาะทะเคะชิมะ” ในปัจจุบัน แต่เป็นการอ้างโดยปราศจากเหตุผลและข้อเท็จจริง
 

เอกสารโบราณที่สาธารณรัฐเกาหลีใช้อ้างเป็นหลักฐาน


        สาธารณรัฐเกาหลีอ้างว่าตระหนักรับรู้ว่ามี “เกาะอุทซึเรียวและเกาะฮูซาน” ทั้งสองเกาะตั้งแต่ในสมัยโบราณ จากบันทึกในเอกสารโบราณของเกาหลี และเกาะฮูซานคือเกาะทะเคะชิมะในปัจจุบัน แต่ทว่า ไม่พบข้อพิสูจน์ที่ยืนยันว่า “เกาะฮูซาน” ที่ถูกบันทึกในเอกสารโบราณของเกาหลีนั้น คือ เกาะทะเคะชิมะในปัจจุบัน

        ตัวอย่าง เช่น “เซจง ซิลลก จิริจิ” (ภาคผนวกส่วนภูมิศาสตร์ในบันทึกข้อเท็จจริงของกษัตริย์เซจง ค.ศ.1454) และ “ชินซึง ดงกุก ยอจี ซึงนัม” (การสำรวจเพิ่มทางด้านภูมิศาสตร์เกาหลีฉบับแก้ไขปรับปรุง ค.ศ.1531) สาธารณรัฐเกาหลีอ้างว่า ได้บันทึกว่า “เกาะฮูซาน” และ “เกาะอุทซึเรียว” อยู่ในทะเลทางด้านตะวันออกของจังหวัดอูลจิน (Uljin) ซึ่งหมายความว่าเกาะฮูซานดังกล่าวคือเกาะทะเคะชิมะ แต่ทว่า “เซจง ซิลลก จิริจิ” (ภาคผนวกส่วนภูมิศาสตร์ในบันทึกข้อเท็จจริงของกษัตริย์เซจง ค.ศ.1454) ได้บันทึกไว้ว่า “ในสมัยซิลลา มีชื่อเรียกว่ารัฐฮูซันกุก และมีอีกชื่อว่า เกาะอุทซึเรียว บนเกาะมีพื้นที่ประมาณ 100 ตารางลี้” ส่วนใน “ชินซึง ดงกุก ยอจี ซึงนัม” (การสำรวจเพิ่มทางด้านภูมิศาสตร์เกาหลีฉบับแก้ไขปรับปรุง ค.ศ.1531) ได้บันทึกไว้ว่า “ในทฤษฎีหนึ่งเกาะฮูซานและเกาะอุทซึเรียวนั้นคือเกาะเดียวกัน และมีขนาด 100 ตารางลี้” แต่ทว่าเอกสารโบราณเหล่านี้ไม่ได้บันทึกรายละเอียดอื่นๆของเกาะฮูซาน มีแต่บันทึกในเรื่องของเกาะอุทซึเรียวเพียงเท่านั้น อีกทั้งยังมีเอกสารของสาธารณรัฐเกาหลีที่แสดงให้เห็นว่าเกาะฮูซานนั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่เกาะทะเคะชิมะในปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น พงศาวดารพระเจ้าแทจงเล่มที่33 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ในการครองราชย์ปีที่17 ของพระองค์ (ค.ศ.1417) โดยบันทึกไว้ว่า “ผู้ตรวจการแผ่นดิน Kim In-U ได้เดินทางกลับจากเกาะฮูซานพร้อมนำเครื่องราชบรรณาการมาด้วย ประกอบไปด้วย ไผ่ต้นใหญ่ […] พร้อมทั้งพาราษฎรผู้มีถิ่นอาศัยบนเกาะกลับมาด้วยอีก 3 คน โดยบนเกาะมีครอบครัวอาศัยอยู่ประมาณ 15 หลังคาเรือน มีชาย-หญิง รวมทั้งสิ้น 86 คน” แต่ว่าที่เกาะทะเคะชิมะนั้นไม่มีต้นไผ่ และไม่มีพื้นที่ซึ่งสามารถรองรับคนจำนวน 86 คนให้อาศัยอยู่ได้

        สาธารณรัฐเกาหลีอ้างว่าในเอกสาร เช่น “ดงกุก มุนฮอน บิโก” (การรวบรวมเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับเกาหลี: ค.ศ.1770) บันทึกไว้ว่า “เกาะอุทซึเรียวและเกาะฮูซาน เป็นส่วนหนึ่งของรัฐฮูซันกุก และเกาะฮูซานถูกเรียกว่า มัทสึชิมะในภาษาญี่ปุ่น” แต่เอกสารเหล่านี้ซึ่งถูกบันทึกตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่18 เป็นต้นมานั้นอ้างอิงจากคำพูดที่ไม่น่าเชื่อถือของนาย อันยง-บก ที่แอบเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมายในปีค.ศ.1696 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในคำถามและคำตอบข้อที่ 3) นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าผู้บันทึกเอกสารในช่วงศตวรรษที่18 และ 19 จะบันทึกว่า “เกาะฮูซาน” ถูกเรียกว่า “เกาะมัตสึชิมะ” ในประเทศญี่ปุ่น แต่ไม่ได้หมายความว่า “เกาะฮูซาน” ที่บันทึกใน “เซจง ซิลลก จิริจิ” (ภาคผนวกส่วนภูมิศาสตร์ในบันทึกข้อเท็จจริงของกษัตริย์เซจง) ในช่วงศตวรรษที่15 และ “ชินซึง ดงกุก ยอจี ซึงนัม” (การสำรวจเพิ่มทางด้านภูมิศาสตร์เกาหลีฉบับแก้ไขปรับปรุง) ในช่วงศตวรรษที่16 จะหมายถึงเกาะทะเคะชิมะในปัจจุบัน
 

แผนที่โบราณที่ฝั่งสาธารณรัฐเกาหลีใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงสิทธิ

           
        สาธารณรัฐเกาหลียังยืนกราณว่าแผนที่โบราณของเกาหลีตั้งแต่สมัยศตวรรษที่16 บันทึกถึง “เกาะทะเคะชิมะ” ในชื่อ “เกาะฮูซาน” แต่ทว่า “เกาะฮูซาน” ที่แสดงอยู่บนแผนที่ปัจจุบันของเกาหลีนั้นไม่ใช่ “เกาะทะเคะชิมะ” แต่อย่างใด
        
        *หมายเหตุ: ในทางกฏหมายระหว่างประเทศ แผนที่ซึ่งนอกเหนือจากที่แนบกับสนธิสัญญา ไม่สามารถใช้ในการอ้างสิทธิเหนืออาณาเขตได้ และถึงแม้จะเป็นแผนที่ซึ่งแนบมากับสนธิสัญญาก็ตาม แต่แผนที่นั้นเป็นหลักฐานในการสนับสนุนเท่านั้น เนื่องจากจุดประสงค์ที่แท้จริงนั้นเป็นไปตามรายละเอียดซึ่งระบุอยู่ในสนธิสัญญาซึ่งคู่กรณีตั้งใจลงนามไว้ในสนธิสัญญา

        ตัวอย่างเช่น “The Map of Eight Province of Korea” แผนที่ซึ่งแนบอยู่ใน “ชินซึง ดงกุก ยอจี ซึงนัม” (การสำรวจเพิ่มทางด้านภูมิศาสตร์เกาหลีฉบับแก้ไขปรับปรุง ค.ศ.1531) ได้เขียนภาพ “เกาะอุทซึเรียว” และ “เกาะฮูซาน” ไว้ทั้งสองเกาะ ในทางกลับกันหาก “เกาะฮูซาน” คือ “เกาะทะเคะชิมะ” ตามที่สาธารณรัฐเกาหลียืนกราน เกาะแห่งนี้ต้องอยู่ด้านตะวันออกและต้องเขียนให่มีขนาดเล็กกว่า “เกาะอุทซึเรียว” แต่ทว่า “เกาะฮูซาน” บนแผนที่นี้กลับอยู่ในตำแหน่งระหว่าง “คาบสมุทรเกาหลี” และ “เกาะอุทซึเรียว” นอกจากนี้ยังมีขนาดที่ใหญ่จนเกือบจะเท่ากับเกาะอุทซึเรียวอีกด้วย ดังนั้น “เกาะฮูซาน” ในแผนที่ “The Map of Eight Province of Korea” น่าจะหมายถึงว่าเป็น เกาะอุทซึเรียวทั้งสองเกาะ หรือเกาะที่เขียนขึ้นนี้ไม่มีอยู่จริง ไม่ใช่เกาะทะเคะชิมะ เพราะเกาะทะเคะชิมะอยู่ในตำแหน่งด้านตะวันออกของ “เกาะอุทซึเรียว”

        แผนที่ของสาธารณรัฐเกาหลีตั้งแต่ศตวรรษที่18 เป็นต้นมา เกาะฮูซานได้ถูกบันทึกลงบนแผนที่ด้านทิศตะวันออกของของ “เกาะอุทซึเรียว” แต่ “เกาะฮูซาน” นั้นไม่ใช่ “เกาะทะเคะชิมะ” ในปัจจุบันแต่อย่างใด

        ตัวอย่างเช่น แผนที่ “เกาะอุทซึเรียว” ที่ถูกเขียนขึ้นจากการสำรวจเกาะอุทซึเรียวของ “Bak Seok-Chang” ในปีค.ศ.1711 นั้น เขียนภาพ “เกาะฮูซาน” ในด้านทิศตะวันออกของเกาะอุทซึเรียว และยังเขียนหมายเหตุกำกับไว้ว่า “เกาะฮูซาน อุดมไปด้วยผืนป่าไผ่Haejang” ซึ่งไผ่Haejangนั้นคือไผ่Simon Bamboo แต่ทว่าเกาะทะเคะชิมะนั้นมีลักษณะเป็นหินจึงไม่สามารถปลูกพืชพันธุ์เช่นนั้นได้ “เกาะฮูซาน” นี้จึงไม่ใช่เกาะทะเคะชิมะในปัจจุบัน อนึ่ง เกาะ “Jukdo” (หมายเหตุ) ซึ่งอยู่ห่างจากเกาะอุทซึเรียวไปทางทิศตะวันออกประมาณ 2 กิโลเมตร มีไผ่Simon Bambooขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก จึงอาจสันนิษฐานได้ว่า “เกาะฮูซาน” บนแผนที่ “เกาะอุทซึเรียว” นั้นคือ “เกาะJukdo”
 
* หมายเหตุ เกาะJukdo เป็นเกาะเล็กๆห่างจาก “เกาะอุทซึเรียว” ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 2 กิโลเมตร

        นักเขียนแผนที่ซึ่งมีชื่อเสียงชาวเกาหลี นายKim Jeong-ho ได้เขียนแผนที่ชื่อ “Cheonggudo” (ค.ศ.1834) ซึ่งมีแผนที่เกาะอุทซึเรียว ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะอุทซึเรียวได้เขียนเกาะที่มีลักษณะยาว แคบ และเขียนชื่อกำกับว่า “เกาะฮูซาน”
แผนที่ฉบับนี้มีหน่วยแสดงระยะทางกำกับ (หนึ่งหน่วยระยะทางเท่ากับ 10 ลี้เกาหลี หรือประมาณ 4 กิโลเมตร) เพื่อแสดงถึงระยะทางอย่างชัดเจน ภาพที่ถูกเขียนขึ้นในแผนที่แสดงระยะทางระหว่างเกาะอุทซึเรียวกับเกาะฮูซานประมาณ 2 หรือ 3 กิโลเมตร อีกทั้งลักษณะของเกาะ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเกาะฮูซานที่ว่า คือ เกาะ “Jukdo” ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของเกาะอุทซึเรียวประมาณ 2 กิโลเมตร (เกาะทะเคะชิมะอยู่ห่างออกไปจากเกาะอุทซึเรียว 90 กิโลเมตร)

        จึงสรุปได้ว่า “เกาะฮูซาน” ที่ถูกบันทึกในแผนที่ของสาธารณรัฐเกาหลีในช่วงตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 แท้จริงแล้วคือ “เกาะJukdo”
 
         แผนที่ซึ่งแสดงให้เห็นว่า “เกาะJukdo” ซึ่งอยู่ห่างจากเกาะอุทซึเรียวด้านทิศตะวันออกประมาณ 2 กิโลเมตร  คือเกาะ “ฮูซาน” ก็ยังถูกเขียนขึ้นในยุคสมัยใหม่ “แผนที่ Daehanjeongdo” แผนที่ซึ่งจัดพิมพ์โดย Academic Editorial Bureauแห่งจักรวรรดิเกาหลีในปีค.ศ.1899 เป็นแผนที่ในรูปแบบสมัยใหม่ซึ่งมีเส้นละติจูดและลองติจูดกำกับ และมีการเขียนภาพถึง “เกาะฮูซาน” อยู่ในตำแหน่งใกล้ๆเกาะอุทซึเรียว “เกาะฮูซาน”นี้คือ “เกาะJukdo” และไม่ใช่ เกาะทะเคะชิมะในปัจจุบันแต่อย่างใด


 
แผนที่เกาะอุทซึเรียว “Cheonggudo” (ค.ศ.1834) (Copyright Tenri Library, Tenri University)
แผนที่ Daehanjeondo (ภาพจาก Toyo Bunko)