แผนกกงสุล

2021/4/1

ระเบียบการเกี่ยวกับการยื่นขอทำหนังสือเดินทาง (สำหรับหนังสือเดินทางทั่วไป)

 

(ภาษาญี่ปุ่น)  

เหตุผลในการยื่น
ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่  1. ทำหนังสือเดินทางครั้งแรกสำหรับเด็กที่เกิดในประเทศไทย
 2. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันหมดอายุไปแล้ว
 3. มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลบุคคล (ชื่อ-นามสกุล จังหวัดในทะเบียนครอบครัว เป็นต้น)
 4. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันสูญหาย ถูกขโมย ถูกเผาไหม้
 5. ต้องการใส่ชื่ออื่น หรือสะกดชื่อภาษาอังกฤษแบบพิเศษในหน้าหนังสือเดินทาง
เปลี่ยนเล่มหนังสือเดินทาง  1. หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานเหลือน้อยกว่า 1 ปี
 2. หนังสือเดินทางมีหน้าการใช้งานเหลือน้อย (แม้อายุการใช้งานหนังสือเดินทางเหลือมากกว่า 1 ปีก็สามารถเปลี่ยนเล่มได้)
 3. ต้องการเปลี่ยนหนังสือเดินทางที่เป็นรูปแบบเก่าให้เป็นหนังสือเดินทางที่มี IC CHIP (แม้อายุการใช้งานหนังสือเดินทางเหลือมากกว่า 1 ปีก็สามารถเปลี่ยนเล่มได้)
 4. ต้องการเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่มีการแก้ไขรายละเอียดข้อมูลบุคคลให้เป็นหนังสือเดินทางที่มี IC CHIP (แม้อายุการใช้งานหนังสือเดินทางเหลือมากกว่า 1 ปีก็สามารถเปลี่ยนเล่มได้)
 5. เกิดความเสียหายขึ้นกับหนังสือเดินทาง (เช่น เปียกน้ำ ฉีกขาด เป็นต้น)
แก้ไขรายละเอียดในหน้าหนังสือเดินทาง  1. มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลบุคคล (ชื่อ-นามสกุล จังหวัดในทะเบียนครอบครัว เป็นต้น)
 2. มีการเพิ่มนามสกุลตามคู่สมรสชาวต่างชาติอันเนื่องมาจากการสมรส
 3. มีการเพิ่มชื่อและ/หรือนามสกุลสำหรับเด็กที่มีสองสัญชาติ
เพิ่มหน้าหนังสือเดินทาง  1. หนังสือเดินทางมีหน้าการใช้งานเหลือน้อย
 2. ต้องการเพิ่มหน้าในหนังสือเดินทางไว้ เวลาขอยื่นทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่
ออกเอกสารเดินทางชั่วคราวสำหรับเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น  1. ต้องการกลับประเทศญี่ปุ่นอย่างเร่งด่วนโดยไม่ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรณีหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันสูญหาย ถูกขโมย ถูกเผาไหม้
 2. กรณีเด็กสัญชาติญี่ปุ่นที่เกิดในประเทศไทยและทำการแจ้งการเกิดไว้กับทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ต้องการเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นอย่างเร่งด่วนโดยที่การดำเนินเรื่องลงทะเบียนนำชื่อเข้าทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่นยังไม่เสร็จสมบูรณ์
ข้อควรระวังในการยื่นและการรับหนังสือเดินทาง
เวลาทำการ / ติดต่อสอบถาม
ถามตอบเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง (ภาษาญี่ปุ่น)
 

*สำหรับระเบียบการยื่นขอทำหนังสือเดินทางราชการ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยโดยตรง

 

1.ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

เหตุผลในการยื่น

 1. ทำหนังสือเดินทางครั้งแรกสำหรับเด็กที่เกิดในประเทศไทย
 2. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันหมดอายุไปแล้ว
 3. มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลบุคคล (ชื่อ-นามสกุล จังหวัดในทะเบียนครอบครัว เป็นต้น)
 4. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันสูญหาย ถูกขโมย ถูกเผาไหม้ → (คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการเมื่อหนังสือเดินทางสูญหายหรือถูกขโมย)
 5. ต้องการใส่ชื่ออื่น หรือสะกดชื่อภาษาอังกฤษแบบพิเศษในหน้าหนังสือเดินทาง
 

เอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอทำหนังสือเดินทาง

1. ใบคำร้องขอทำหนังสือเดินทางทั่วไป 1 ฉบับ (ในการยื่นเรื่องสำหรับผู้ที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์สามารถเลือกทำหนังสือเดินทางได้ทั้งแบบ 10 ปี หรือ 5 ปี สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์สามารถยื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทางแบบ 5 ปีได้เท่านั้น)

*ใบคำร้องต่างๆสามารถรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย แผนกกงสุล ฝ่ายหนังสือเดินทางและการรับรองเอกสาร หรือศูนย์หนังสือเดินทาง ณ แต่ละพื้นที่ในประเทศญี่ปุ่น   (กรุณาใช้ใบคำร้องตัวจริง ไม่สามารถใช้สำเนาได้)

* ท่านสามารถดาวน์โหลดใบคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559

 1. หนังสือเดินทางสำหรับผู้ใหญ่ (แบบ 10 ปี หรือ 5 ปี)  → ตัวอย่างการกรอกใบคำร้องขอทำหนังสือเดินทางทั่วไป (สำหรับผู้ใหญ่) PDF
 2. หนังสือเดินทางสำหรับเด็ก (แบบ 5 ปีเท่านั้น)  →ตัวอย่างการกรอกใบคำร้องขอทำหนังสือเดินทางทั่วไป (สำหรับเด็ก) PDF
* กรุณาคลิ๊กที่นี่เพื่อดูตัวอย่างการกรอกใบคำร้อง เนื่องจากมีการเปลี่ยนรัชสมัยของญี่ปุ่น

*สำหรับการเขียนชื่อ-สกุล กรณีต้องการใส่ “ชื่อ-สกุลอื่น” หรือเขียน “ชื่อ-สกุลเป็นภาษาอังกฤษแบบพิเศษ” ในหน้าหนังสือเดินทาง กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ (ข้อควรระวังในการยื่นเรื่องและการรับหนังสือเดินทาง เกี่ยวกับการใส่ “ชื่อ-สกุลอื่น” หรือ การเขียน “ชื่อ-สกุลเป็นภาษาอังกฤษแบบพิเศษ”)ทั้งนี้ ผู้ยื่นจำเป็นต้องมีหนังสือเดินทางตัวจริงหรือเอกสารจากทางราชการตัวจริงที่แสดงการสะกดชื่อสกุลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อมายืนยันเพิ่มเติมด้วย

 

2. ทะเบียนครอบครัวฉบับเต็ม (หรือฉบับย่อ) 1 ฉบับ (มีอายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร)

 

3. รูปถ่าย 2 รูป(ขนาดกว้าง 3.5 ซ.ม. x ยาว 4.5 ซ.ม. : สามารถใช้ได้ทั้งรูปสี หรือ ขาวดำ)

*ต้องเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ณ วันที่มายื่นเรื่อง รูปถ่ายหน้าตรงตั้งแต่ระดับไหล่ขึ้นไป ไม่สวมหมวก พื้นหลังไม่มีลวดลาย

(กรุณาดูรายละเอียดได้ที่หนังสือเดินทาง A to Z「 เกี่ยวกับข้อบังคับของรูปถ่ายในการทำหนังสือเดินทาง」(PDF))

 

4. หนังสือเดินทางตัวจริง (ยกเว้นสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีหนังสือเดินทางมาก่อน) สำหรับหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯจะเก็บไว้ ณ วันที่มายื่นเรื่อง และจะทำการเจาะรูยกเลิกการใช้งานหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันและคืนให้พร้อมกับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ณ วันที่มารับ

 • กรณีต้องการใส่ “ชื่อ-สกุลอื่น” หรือ ต้องการเขียน “ชื่อ-สกุลเป็นภาษาอังกฤษแบบพิเศษ รูปแบบที่ 1 (แบบต่างชาติ)” จำเป็นต้องนำหนังสือเดินทางตัวจริงหรือเอกสารจากทางราชการตัวจริงที่แสดงการเขียนชื่อสกุลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อมายืนยันการสะกดชื่อเพิ่มเติมด้วย
 • (หมายเหตุ) สำหรับผู้ที่มีวีซ่าพำนักอาศัยระยะยาวในประเทศไทย หลังจากที่ได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณานำไปย้ายตราประทับจากหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปเล่มใหม่ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ท่านได้รับการตรวจลงตรา (หรือ One Stop Service Center)
 

5. ใบยินยอมให้ดำเนินการยื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ

กรณีผู้ยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้แทนโดยชอบธรรม (ผู้มีอำนาจในการปกครองบุตร) มีเหตุผลในการมายื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทางไม่ได้ อาทิเช่น อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและไม่สามารถลงลายมือชื่อในด้านหลังของ “ใบคำร้องขอทำหนังสือเดินทางทั่วไป” ได้นั้น จำเป็นต้องกรอกรายละเอียดใน “ใบยินยอมให้ดำเนินการยื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทาง” เพื่อยื่นประกอบ

 • ใบยินยอมให้ดำเนินการยื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทาง →WORD PDF
 • ตัวอย่างการกรอกใบยินยอมให้ดำเนินการยื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทาง →WORD PDF
 

วันรับหนังสือเดินทาง

3 วันทำการนับจากวันยื่นคำร้อง ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ (จำนวนวันที่จำเป็นในการออกหนังสือเดินทาง: วันทำการ)

 

เอกสารที่จำเป็นในการรับหนังสือเดินทาง

 1. ใบนัดรับหนังสือเดินทาง: ออกให้ ณ วันที่มายื่นขอทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าธรรมเนียม : คลิ๊กที่นี้  * ชำระเป็นเงินสดด้วยสกุลเงินบาทเท่านั้น
 

เงื่อนไขที่จำเป็นในการแสดงตนเวลามายื่นและรับหนังสือเดินทาง

 

ขั้นตอนการออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่อันเนื่องมาจากหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันสูญหาย ถูกโขมย ถูกเผาไหม้

คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการเมื่อหนังสือเดินทางสูญหายหรือถูกขโมย

 

เหตุผลในการยื่น

หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันสูญหาย ถูกขโมย ถูกเผาไหม้

 

(ข้อควรระวัง) เมื่อท่านได้ยื่น"ใบคำร้องแจ้งการสูญหายของหนังสือเดินทางทั่วไป "แล้ว หนังสือเดินทางเล่มที่สูญหาย ถูกขโมย หรือถูกเผาไหม้ของท่านจะถูกทำการยกเลิกการใช้งานทันที ฉะนั้นแม้ท่านจะพบหนังสือเดินทางของท่านหลังจากที่มายื่นขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่กับทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ ก็ตาม ท่านไม่สามารถใช้หนังสือเดินทางเล่มเดิมได้อีก

 

เอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอทำหนังสือเดินทาง

1. เอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1-3 ในหัวข้อข้างต้น (เอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่)

 

2. ใบคำร้องแจ้งการสูญหายของหนังสือเดินทางทั่วไป 1 ฉบับ  →ตัวอย่างการกรอกใบคำร้องแจ้งการสูญหายของหนังสือเดินทางทั่วไป PDF

 

3. เอกสารยืนยันว่าหนังสือเดินทางมีการสูญหาย ถูกขโมย ถูกเผาไหม้ 1 ฉบับ

*กรุณาไปแจ้งความเพื่อนำใบแจ้งความการสูญหาย การถูกขโมย หรือการถูกเผาไหม้ของหนังสือเดินทางที่สถานีตำรวจในพื้นที่ หรือ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว แล้วนำมายื่นที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ

(ข้อควรระวัง) เมื่อท่านได้ยื่น"ใบคำร้องแจ้งการสูญหายของหนังสือเดินทางทั่วไป "แล้ว หนังสือเดินทางเล่มที่สูญหาย ถูกขโมย หรือถูกเผาไหม้ของท่านจะถูกทำการยกเลิกการใช้งานทันที ฉะนั้นแม้ท่านจะพบหนังสือเดินทางของท่านหลังจากที่มายื่นขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่กับทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ ก็ตาม ท่านไม่สามารถใช้หนังสือเดินทางเล่มเดิมได้อีก

 

วันรับหนังสือเดินทาง

3 วันทำการนับจากวันยื่นคำร้อง ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ   (จำนวนวันที่จำเป็นในการออกหนังสือเดินทาง  :  4 วันทำการ)

 

เอกสารที่จำเป็นในการรับหนังสือเดินทาง

 1. ใบนัดรับหนังสือเดินทาง: ออกให้ ณ วันที่มายื่นขอทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าธรรมเนียม : คลิ๊กที่นี้  * ชำระเป็นเงินสดด้วยสกุลเงินบาทเท่านั้น
 

เงื่อนไขที่จำเป็นในการแสดงตนเวลามายื่นและรับหนังสือเดินทาง

 • กรณียื่นขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่อันเนื่องมาจากหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันสูญหาย ถูกโขมย ถูกเผาไหม้ เจ้าของหนังสือเดินทางต้องมาด้วยตนเองเท่านั้นทั้งเวลายื่นเรื่องและรับหนังสือเดินทาง
 • เวลาทำการเคาน์เตอร์
 • วันหยุดประจำปีสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ
 

2. เปลี่ยนเล่มหนังสือเดินทาง

เหตุผลในการยื่น

 1. หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานเหลือน้อยกว่า 1 ปี
 2. หนังสือเดินทางมีหน้าการใช้งานเหลือน้อย (แม้อายุการใช้งานหนังสือเดินทางเหลือมากกว่า 1 ปีก็สามารถเปลี่ยนเล่มได้)
 3. ต้องการเปลี่ยนหนังสือเดินทางที่เป็นรูปแบบเก่าให้เป็นหนังสือเดินทางที่มี IC CHIP (แม้อายุการใช้งานหนังสือเดินทางเหลือมากกว่า 1 ปีก็สามารถเปลี่ยนเล่มได้)
 4. ต้องการให้รายละเอียดข้อมูลบุคคลที่ทำการแก้ไขอยู่ในหน้า “ลงรายการบันทึก (Amendments and Endorsements)” ปรากฏอยู่บนข้อมูลในแผ่น IC CHIP (แม้อายุการใช้งานหนังสือเดินทางเหลือมากกว่า 1 ปีก็สามารถเปลี่ยนเล่มได้)
 5. เกิดความเสียหายขึ้นกับหนังสือเดินทาง (เช่น เปียกน้ำ ฉีกขาด เป็นต้น)
 

*หมายเหตุ หากท่านใดมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลบุคคล (ชื่อ-นามสกุล จังหวัดในทะเบียนครอบครัว เป็นต้น)กรุณาดูรายละเอียดที่ 「ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่」【ขั้นตอนการเปลี่ยนเล่มหนังสือเดินทาง】

 

เอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอเปลี่ยนเล่มหนังสือเดินทาง

 

 1. 1. ใบคำร้องขอทำหนังสือเดินทางทั่วไป 1 ฉบับ (ในการยื่นเรื่องสำหรับผู้ที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์สามารถเลือกทำหนังสือเดินทางได้ทั้งแบบ 10 ปี หรือ 5 ปี สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์สามารถยื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทางแบบ 5 ปีได้เท่านั้น)

 

*ใบคำร้องต่างๆสามารถรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย แผนกกงสุล ฝ่ายหนังสือเดินทางและการรับรองเอกสาร หรือศูนย์หนังสือเดินทาง ณ แต่ละพื้นที่ในประเทศญี่ปุ่น   (กรุณาใช้ใบคำร้องตัวจริง ไม่สามารถใช้สำเนาได้)

*ท่านสามารถดาวน์โหลดใบคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559

 1. หนังสือเดินทางสำหรับผู้ใหญ่ (แบบ 10 ปี หรือ 5 ปี)  → ตัวอย่างการกรอกใบคำร้องขอทำหนังสือเดินทางทั่วไป (สำหรับผู้ใหญ่) PDF
 2. หนังสือเดินทางสำหรับเด็ก (แบบ 5 ปีเท่านั้น)  → ตัวอย่างการกรอกใบคำร้องขอทำหนังสือเดินทางทั่วไป (สำหรับเด็ก) PDF
 

* กรุณาคลิ๊กที่นี่เพื่อดูตัวอย่างการกรอกใบคำร้อง เนื่องจากมีการเปลี่ยนรัชสมัยของญี่ปุ่น

*สำหรับการเขียนชื่อ-สกุล กรณีต้องการใส่ “ชื่อ-สกุลอื่น” หรือเขียน “ชื่อ-สกุลเป็นภาษาอังกฤษแบบพิเศษ” ในหน้าหนังสือเดินทาง กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ (ข้อควรระวังในการยื่นเรื่องและการรับหนังสือเดินทาง เกี่ยวกับการใส่ “ชื่อ-สกุลอื่น” หรือ การเขียน “ชื่อ-สกุลเป็นภาษาอังกฤษแบบพิเศษ”)ทั้งนี้ ผู้ยื่นจำเป็นต้องมีหนังสือเดินทางตัวจริงหรือเอกสารจากทางราชการตัวจริงที่แสดงการสะกดชื่อสกุลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อมายืนยันเพิ่มเติมด้วย

 

2. รูปถ่าย 2 รูป (ขนาดกว้าง 3.5 ซ.ม. x ยาว 4.5 ซ.ม. : สามารถใช้ได้ทั้งรูปสี หรือ ขาวดำ)

*ต้องเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ณ วันที่มายื่นเรื่อง รูปถ่ายหน้าตรงตั้งแต่ระดับไหล่ขึ้นไป ไม่สวมหมวก พื้นหลังไม่มีลวดลาย

(กรุณาดูรายละเอียดได้ที่หนังสือเดินทาง A to Z「 เกี่ยวกับข้อบังคับของรูปถ่ายในการทำหนังสือเดินทาง」(PDF))

 

3. หนังสือเดินทางตัวจริง (ยกเว้นสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีหนังสือเดินทางมาก่อน) สำหรับหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯจะเก็บไว้ ณ วันที่มายื่นเรื่อง และจะทำการเจาะรูยกเลิกการใช้งานหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันและคืนให้พร้อมกับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ณ วันที่มารับ

 • กรณีต้องการใส่ “ชื่อ-สกุลอื่น” หรือ ต้องการเขียน “ชื่อ-สกุลเป็นภาษาอังกฤษแบบพิเศษ รูปแบบที่ 1 (แบบต่างชาติ)” จำเป็นต้องนำหนังสือเดินทางตัวจริงหรือเอกสารจากทางราชการตัวจริงที่แสดงการเขียนชื่อสกุลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อมายืนยันการสะกดชื่อเพิ่มเติมด้วย
 • (หมายเหตุ) สำหรับผู้ที่มีวีซ่าพำนักอาศัยระยะยาวในประเทศไทย หลังจากที่ได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณานำไปย้ายตราประทับจากหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปเล่มใหม่ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ท่านได้รับการตรวจลงตรา (หรือ One Stop Service Center)
 

4. ใบยินยอมให้ดำเนินการยื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ

กรณีผู้ยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้แทนโดยชอบธรรม (ผู้มีอำนาจในการปกครองบุตร) มีเหตุผลในการมายื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทางไม่ได้ อาทิเช่น อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและไม่สามารถลงลายมือชื่อในด้านหลังของ “ใบคำร้องขอทำหนังสือเดินทางทั่วไป” ได้นั้น จำเป็นต้องกรอกรายละเอียดใน “ใบยินยอมให้ดำเนินการยื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทาง” เพื่อยื่นประกอบ

 • ใบยินยอมให้ดำเนินการยื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทาง →WORD PDF
 • ตัวอย่างการกรอกใบยินยอมให้ดำเนินการยื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทาง →WORD PDF
 

5. ใบเขียนแสดงเหตุผลการเสียหายของหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ (เฉพาะผู้ยื่นคำร้องที่ต้องการเปลี่ยนเล่มหนังสือเดินทางอันเนื่องมาจากเกิดความเสียหายใดๆขึ้นกับหนังสือเดินทางเท่านั้น)

 • ใบเขียนแสดงเหตุผลการเสียหายของหนังสือเดินทาง →WORD PDF
 • ตัวอย่างการกรอกใบเขียนแสดงเหตุผลการเสียหายของหนังสือเดินทาง →WORD PDF
 

วันรับหนังสือเดินทาง

3 วันทำการนับจากวันยื่นคำร้อง ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ (จำนวนวันที่จำเป็นในการออกหนังสือเดินทาง: 4 วันทำการ)

 

เอกสารที่จำเป็นในการรับหนังสือเดินทาง

 1. ใบนัดรับหนังสือเดินทาง: ออกให้ ณ วันที่มายื่นขอทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าธรรมเนียม : คลิ๊กที่นี้  * ชำระเป็นเงินสดด้วยสกุลเงินบาทเท่านั้น
 

เงื่อนไขที่จำเป็นในการแสดงตนเวลามายื่นและรับหนังสือเดินทาง

 • กรณียื่นขอทำหนังสือเดินทางนั้นสามารถให้ผู้อื่นที่มีสัญชาติญี่ปุ่นมาแทนได้ แต่กรณีรับหนังสือเดินทางเจ้าของหนังสือเดินทางต้องมาด้วยตนเองเท่านั้น สำหรับการยื่นขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่อันเนื่องมาจากหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันเสียหาย เจ้าของหนังสือเดินทางต้องมาด้วยตนเองเท่านั้นทั้งเวลายื่นเรื่องและรับหนังสือเดินทาง
 • กรณีให้ผู้อื่นมายื่นเรื่องทำหนังสือเดินทางแทนนั้น กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ (ข้อควรระวังในการยื่นเรื่องและการรับหนังสือเดินทาง เกี่ยวกับผู้มาแทน) 
 • เวลาทำการเคาน์เตอร์
 • วันหยุดประจำปีสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ
 

3. แก้ไขรายละเอียดในหน้าหนังสือเดินทาง

*กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลบุคคลในหน้าหนังสือเดินทาง จำเป็นต้องยื่นคำร้องเพื่อเปลี่ยนเล่มหนังสือเดินทางเล่มใหม่

 

เหตุผลในการยื่น

 1. มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลบุคคล (ชื่อ-นามสกุล จังหวัดในทะเบียนครอบครัว เป็นต้น)
 2. มีการเพิ่มนามสกุลตามตามคู่สมรสอันเนื่องมาจากการสมรสกับชาวต่างชาติ
 3. มีการเพิ่มชื่อและ/หรือนามสกุลสำหรับเด็กที่มีสองสัญชาติ
 

หมายเหตุ

 • ท่านสามารถยื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ แทนการแก้ไขรายละเอียดในหน้าหนังสือเดินทางได้ (ถึงแม้หนังสือเดินทางจะมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 1 ปีก็ตาม)
 • ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557 จะมีการนำระบบ “หนังสือเดินทางแบบเปลี่ยนแปลงข้อมูล” รูปแบบใหม่มาใช้และจะยกเลิกระบบ “การแก้ไขข้อมูลบุคคลในหน้าหนังสือเดินทาง” ที่ใช้มาแต่เดิม “หนังสือเดินทางแบบเปลี่ยนแปลงข้อมูล”รูปแบบใหม่จะออกให้ใหม่โดยมีอายุการใช้งานเท่ากับหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่ท่านถืออยู่ นอกจากนี้ การลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น)หลังการเปลี่ยนแปลงชื่อ/สกุลของผู้ถือหนังสือเดินทางและรูปถ่ายก็สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นแบบใหม่ได้เช่นกัน (กรุณาดูรายละเอียดได้ที่หนังสือเดินทาง A to Z 「การแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบางส่วนว่าด้วยกฎหนังสือเดินทาง (การยกเลิก “การแก้ไขข้อมูลบุคคลในหน้าหนังสือเดินทาง”」(PDF)
 

เอกสารที่จำเป็นในการยื่นแก้ไขรายละเอียดในหน้าหนังสือเดินทาง

* ท่านสามารถดาวน์โหลดใบคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559

 

*สำหรับการเขียนชื่อ-สกุล กรณีต้องการใส่ “ชื่อ-สกุลอื่น” หรือเขียน “ชื่อ-สกุลเป็นภาษาอังกฤษแบบพิเศษ” ในหน้าหนังสือเดินทาง กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ (ข้อควรระวังในการยื่นเรื่องและการรับหนังสือเดินทาง เกี่ยวกับการใส่ “ชื่อ-สกุลอื่น” หรือ การเขียน “ชื่อ-สกุลเป็นภาษาอังกฤษแบบพิเศษ”)ทั้งนี้ ผู้ยื่นจำเป็นต้องมีหนังสือเดินทางตัวจริงหรือเอกสารจากทางราชการตัวจริงที่แสดงการสะกดชื่อสกุลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อมายืนยัน ณ เวลาที่ยื่นใบคำร้องด้วย

 

1. ใบคำร้องขอทำหนังสือเดินทางทั่วไป (สำหรับขอแก้ไขรายละเอียดบุคคล) 1 ฉบับ (กรุณาใช้ใบคำร้องตัวจริง ไม่สามารถใช้สำเนาได้)

*ใบคำร้องต่างๆสามารถรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย แผนกกงสุล ฝ่ายหนังสือเดินทางและการรับรองเอกสาร หรือศูนย์หนังสือเดินทาง ณ แต่ละพื้นที่ในประเทศญี่ปุ่น   (กรุณาใช้ใบคำร้องตัวจริง ไม่สามารถใช้สำเนาได้)

* กรุณาคลิ๊กที่นี่เพื่อดูตัวอย่างการกรอกใบคำร้อง เนื่องจากมีการเปลี่ยนรัชสมัยของญี่ปุ่น
 

2. รูปถ่าย 2 รูป (ขนาดกว้าง 3.5 ซ.ม. x ยาว 4.5 ซ.ม. : สามารถใช้ได้ทั้งรูปสี หรือ ขาวดำ)

*ต้องเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ณ วันที่มายื่นเรื่อง รูปถ่ายหน้าตรงตั้งแต่ระดับไหล่ขึ้นไป ไม่สวมหมวก พื้นหลังไม่มีลวดลาย

(กรุณาดูรายละเอียดได้ที่หนังสือเดินทาง A to Z「เกี่ยวกับข้อบังคับของรูปถ่ายในการทำหนังสือเดินทาง」(PDF))

 

3. หนังสือเดินทางตัวจริง

 

4. เอกสารที่สามารถยืนยันได้ถึงรายละเอียดในการแก้ไขหนังสือเดินทาง

 1. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลบุคคล (ชื่อนามสกุล จังหวัดในทะเบียนครอบครัว เป็นต้น) 
      ・ทะเบียนครอบครัวฉบับเต็ม (หรือฉบับย่อ)   :   1 ฉบับ (มีอายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร)
 2. กรณีมีการเพิ่มนามสกุลตามคู่สมรสอันเนื่องมาจากการสมรสกับชาวต่างชาติ
      ・ทะเบียนครอบครัวฉบับเต็ม (หรือฉบับย่อ)   :   1 ฉบับ (มีอายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร)
      ・หนังสือเดินทางตัวจริงของคู่สมรส
 3. กรณีมีการเพิ่มชื่อและ/หรือนามสกุลสำหรับเด็กที่มีสองสัญชาติ
       ・หนังสือเดินทางตัวจริงของประเทศอื่นที่มีการเขียนชื่อ-นามสกุลแบบที่ต้องการ (หรือเอกสารที่ออกจากหน่วยงานราชการที่มีการแสดงการเขียนชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ)
 

วันรับหนังสือเดินทาง

3 วันทำการนับจากวันยื่นคำร้อง ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ (จำนวนวันที่จำเป็นในการออกหนังสือเดินทาง : 4 วันทำการ)

 

เอกสารที่จำเป็นในการรับหนังสือเดินทาง

 1. ใบนัดรับหนังสือเดินทาง: ออกให้ ณ วันที่มายื่นเรื่องขอแก้ไขข้อมูลบุคคลในหนังสือเดินทาง
 2. ค่าธรรมเนียม: คลิ๊กที่นี้ *ชำระเป็นเงินสดด้วยสกุลเงินบาทเท่านั้น
 

เงื่อนไขที่จำเป็นในการแสดงตนเวลามายื่นและรับหนังสือเดินทาง

 

4. เพิ่มหน้าหนังสือเดินทาง

เหตุผลในการยื่น

 1. หนังสือเดินทางมีหน้าการใช้งานเหลือน้อย
 2. ต้องการเพิ่มหน้าในหนังสือเดินทางไว้ เวลาขอยื่นทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่
 

หมายเหตุ

 • การเพิ่มหน้าหนังสือเดินทางสามารถดำเนินการได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น จำนวนหน้าที่เพิ่มมี 40 หน้า
 • หนังสือเดินทางที่มีหน้าการใช้งานเหลือไม่มาก สามารถยื่นขอ เปลี่ยนเล่มหนังสือเดินทาง โดยไม่ต้องทำการเพิ่มหน้าได้เช่นกัน
 • สามารถยื่นเรื่องขอเพิ่มหน้าหนังสือเดินทางไปพร้อมกับการยื่นขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ หรือ การยื่นเรื่องขอเปลี่ยนเล่มหนังสือ เดินทางได้เช่นกัน
 

เอกสารที่จำเป็นในการยื่นเพิ่มหน้าหนังสือเดินทาง

1. ใบคำร้องขอเพิ่มหน้าหนังสือเดินทางทั่วไป: 1 ฉบับ (กรุณาใช้ใบคำร้องตัวจริง ไม่สามารถใช้สำเนาได้)

*ใบคำร้องต่างๆสามารถรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย แผนกกงสุล ฝ่ายหนังสือเดินทางและการรับรองเอกสาร หรือศูนย์หนังสือเดินทาง ณ แต่ละพื้นที่ในประเทศญี่ปุ่น   (กรุณาใช้ใบคำร้องตัวจริง ไม่สามารถใช้สำเนาได้) →ตัวอย่างการกรอกใบคำร้องขอเพิ่มหน้าหนังสือเดินทาง PDF

* กรุณาคลิ๊กที่นี่เพื่อดูตัวอย่างการกรอกใบคำร้อง เนื่องจากมีการเปลี่ยนรัชสมัยของญี่ปุ่น
* ท่านสามารถดาวน์โหลดใบคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559

 

2. หนังสือเดินทางตัวจริง

 

วันรับหนังสือเดินทาง

 • สามารถรอรับได้ ณ วันที่มายื่นเรื่อง (กรุณามายื่นเรื่องก่อนเคาน์เตอร์ปิดทำการ 1 ชั่วโมง) 
 • กรณีที่ผู้อื่นมายื่นแทน จะรับหนังสือเดินทางนั้นวันทำการถัดไป
 

เอกสารที่จำเป็นในการรับหนังสือเดินทาง

 1. ใบนัดรับหนังสือเดินทาง : ออกให้ ณ วันที่มายื่นเรื่องขอเพิ่มหน้าหนังสือเดินทาง
 2. ใบมอบอำนาจในการรับหนังสือเดินทาง : 1 ฉบับ (กรณีให้ผู้อื่นมารับแทนต้องนำมายื่นในวันรับหนังสือเดินทาง)
  ใบมอบอำนาจในการรับหนังสือเดินทาง PDF
 3. ค่าธรรมเนียม : คลิ๊กที่นี้  * ชำระเป็นเงินสดด้วยสกุลเงินบาทเท่านั้น
 

เงื่อนไขที่จำเป็นในการแสดงตนเวลามายื่นและรับหนังสือเดินทาง

 

5. ออกเอกสารเดินทางชั่วคราวสำหรับเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น

เหตุผลในการยื่น

 1. ต้องการกลับประเทศญี่ปุ่นอย่างเร่งด่วนโดยไม่ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรณีหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันสูญหาย ถูกขโมย ถูกเผาไหม้  → (คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการเมื่อหนังสือเดินทางสูญหายหรือถูกขโมย)
 2. กรณีเด็กสัญชาติญี่ปุ่นที่เกิดในประเทศไทยและทำการแจ้งการเกิดไว้กับทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ต้องการเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นอย่างเร่งด่วนโดยที่การดำเนินเรื่องลงทะเบียนนำชื่อเข้าทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่นยังไม่เสร็จสมบูรณ์
 

หมายเหตุ

 • กรณีออกเอกสารเดินทางชั่วคราวสำหรับเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น สามารถแวะเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศอื่น (ทรานซิท) ได้เท่านั้น แต่ไม่สามารถเข้าประเทศนั้นได้
 • สามารถออกเอกสารเดินทางชั่วคราวสำหรับเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นได้สำหรับเด็กแรกเกิดที่เกิดในประเทศไทยและได้แจ้งการเกิดกับทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยไว้เท่านั้น กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็นได้ที่แผนกกงสุล ฝ่ายหนังสือเดินทางและการรับรองเอกสาร
 

ข้อควรระวัง

 • เมื่อท่านได้ยื่น "ใบคำร้องแจ้งการสูญหายของหนังสือเดินทางทั่วไป" แล้ว หนังสือเดินทางเล่มที่สูญหาย ถูกขโมย หรือถูกเผาไหม้ของท่านจะถูกทำการยกเลิกการใช้งานทันที ฉะนั้นแม้ท่านจะพบหนังสือเดินทางของท่านหลังจากที่มายื่นขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่กับทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ ก็ตาม ท่านไม่สามารถใช้หนังสือเดินทางเล่มเดิมได้อีก
 

เอกสารที่จำเป็นในการยื่นเรื่องออกเอกสารเดินทางชั่วคราวสำหรับเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น

1. ใบคำร้องขอออกเอกสารเดินทางชั่วคราวสำหรับเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น 1 ฉบับ

*ใบคำร้องต่างๆสามารถรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย แผนกกงสุล ฝ่ายหนังสือเดินทางและการรับรองเอกสาร หรือศูนย์หนังสือเดินทาง ณ แต่ละพื้นที่ในประเทศญี่ปุ่น (กรุณาใช้ใบคำร้องตัวจริง ไม่สามารถใช้สำเนาได้)  → ตัวอย่างการกรอกใบคำร้องขอออกเอกสารเดินทางชั่วคราวสำหรับเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นPDF

* กรุณาคลิ๊กที่นี่เพื่อดูตัวอย่างการกรอกใบคำร้อง เนื่องจากมีการเปลี่ยนรัชสมัยของญี่ปุ่น
* ท่านสามารถดาวน์โหลดใบคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559

 

2. ใบคำร้องแจ้งการสูญหายของหนังสือเดินทางทั่วไป : 1 ฉบับ

*ใบคำร้องต่างๆสามารถรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย แผนกกงสุล ฝ่ายหนังสือเดินทางและการรับรองเอกสาร หรือศูนย์หนังสือเดินทาง ณ แต่ละพื้นที่ในประเทศญี่ปุ่น (กรุณาใช้ใบคำร้องตัวจริง ไม่สามารถใช้สำเนาได้)  → ตัวอย่างการกรอกใบคำร้องแจ้งการสูญหายของหนังสือเดินทางทั่วไป PDF

 

3. รูปถ่าย : 2 รูป   (ขนาดกว้าง 3.5 ซ.ม. x ยาว 4.5 ซ.ม. : สามารถใช้ได้ทั้งรูปสี หรือ ขาวดำ)

*ต้องเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ณ วันที่มายื่นเรื่อง รูปถ่ายหน้าตรงตั้งแต่ระดับไหล่ขึ้นไป ไม่สวมหมวก พื้นหลังไม่มีลวดลาย

(กรุณาดูรายละเอียดได้ที่หนังสือเดินทาง A to Z「 เกี่ยวกับข้อบังคับของรูปถ่ายในการทำหนังสือเดินทาง」(PDF))

 

4. เอกสารที่ยืนยันได้ว่าหนังสือเดินทางมีการสูญหาย ถูกขโมย ถูกเผาไหม้ : 1 ฉบับ

*กรุณาไปแจ้งความเพื่อนำใบแจ้งความการสูญหาย การถูกขโมย หรือการถูกเผาไหม้ของหนังสือเดินทางที่สถานีตำรวจในพื้นที่ หรือกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวแล้วนำมายื่นที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ

 

5. เอกสารราชการที่สามารถยืนยันการมีสัญชาติญี่ปุ่น : 1 ฉบับ

เช่น ทะเบียนครอบครัวฉบับเต็ม (หรือฉบับย่อ), ทะเบียนบ้านที่มีการลงบันทึกถิ่นที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น, ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของประเทศญี่ปุ่นที่มีการลงบันทึกถิ่นที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น (สำหรับท่านที่ไม่สามารถเตรียมเอกสารได้ทันเวลา กรุณาปรึกษาเจ้าหน้าที่ประจำสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ ล่วงหน้า)

 

6. ตั๋วเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น หรือ เอกสารยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน

 

วันรับเอกสารเดินทางชั่วคราวสำหรับเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น

 • ทำการพิจารณาหลังจากได้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ เรียบร้อยแล้ว
 

เอกสารที่จำเป็นในการรับเอกสารเดินทางชั่วคราวสำหรับเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น

 1. ใบนัดรับเอกสารเดินทางชั่วคราวสำหรับเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น : ออกให้ ณ วันที่มายื่นเรื่องขอออกเอกสารเดินทางชั่วคราวสำหรับเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น
 2. ค่าธรรมเนียม : คลิ๊กที่นี้  * ชำระเป็นเงินสดด้วยสกุลเงินบาทเท่านั้น
 

เงื่อนไขที่จำเป็นในการแสดงตนเวลามายื่นเรื่องและรับเอกสารเดินทางชั่วคราวสำหรับเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น

 • ต้องมาด้วยตนเองเท่านั้นสำหรับการยื่นเรื่องและรับเอกสารเดินทางชั่วคราวสำหรับเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น
 • เวลาทำการเคาน์เตอร์
 • วันหยุดประจำปีสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ
  

ข้อควรระวังในการยื่นเรื่องและการรับหนังสือเดินทาง

เกี่ยวกับการยื่นเรื่อง

 1. ใบคำร้องต่างๆสามารถรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย แผนกกงสุล ฝ่ายหนังสือเดินทางและการรับรองเอกสาร หรือศูนย์หนังสือเดินทาง ณ แต่ละพื้นที่ในประเทศญี่ปุ่น   (กรุณาใช้ใบคำร้องตัวจริง ไม่สามารถใช้สำเนาได้)
 2. ห้ามใช้ปากกาที่เป็นหมึกล่องหน หรือ หมึกที่สามารถลบได้ด้วยยางลบเขียนในใบคำร้อง ทั้งนี้เพราะเมื่อทำการอ่านข้อมูลด้วยเครื่องแล้วหมึกเหล่านี้จะจางหายไป
 3. ในการยื่นเรื่องสำหรับผู้ที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์สามารถเลือกทำหนังสือเดินทางได้ทั้งแบบ 10 ปี หรือ 5 ปี สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์สามารถยื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทางแบบ 5 ปีได้เท่านั้น
 4. การยื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทางสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์นั้น ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม (ผู้มีอำนาจในการปกครองบุตร) ฉะนั้นจำเป็นต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้แทนโดยชอบธรรม (ผู้มีอำนาจในการปกครองบุตร)ที่ด้านหลังของ “ใบคำร้องขอทำหนังสือเดินทางทั่วไป” กรณีที่ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลและไม่สามารถลงลายมือชื่อในใบคำร้องขอทำหนังสือเดินทางทั่วไปได้นั้น จำเป็นต้องยื่น ใบยินยอมให้ดำเนินการยื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทาง WORD ประกอบด้วย
 5. เพื่อความสะดวกในการเดินทาง (หรือการพำนักอาศัย) ของเจ้าของหนังสือเดินทาง กรณีที่จำเป็นต้องให้ทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ พิจารณาเป็นพิเศษในการใส่นามสกุลของคู่สมรสชาวต่างชาติ หรือใส่ชื่อต่างชาติอื่นของตนลงในหน้าหนังสือเดินทางเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันสามารถทำได้เช่นกัน โดยใส่ชื่อและ/หรือนามสกุลอื่นในวงเล็บต่อท้ายจากชื่อ-สกุลของตนที่แสดงในทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น แต่ทว่า การใส่ชื่อ-สกุลอื่นนี้เป็นไปเพื่อความสะดวกและเป็นกรณีเฉพาะเท่านั้น ข้อมูลบุคคลนี้จึงไม่สามารถบันทึกลงในหน้า IC CHIP ได้
 

เกี่ยวกับผู้มาแทน

(การยื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทาง)

 1. การยื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่, เปลี่ยนเล่มหนังสือเดินทาง, แก้ไขข้อมูลบุคคล, และเพิ่มหน้าหนังสือเดินทางนั้นสามารถให้ผู้อื่นที่มีสัญชาติญี่ปุ่นมายื่นแทนได้ (แต่ทว่า การยื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทางอันเนื่องมาจากหนังสือเดินทางสูญหาย ถูกขโมย ถูกเผาไหม้หรือเสียหาย และการออกเอกสารเดินทางชั่วคราวกลับประเทศญี่ปุ่นนั้น เจ้าตัวต้องมายื่นด้วยตนเอง) สำหรับชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติในการยื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทางแทนนั้น ต้องเป็นคู่สมรส หรือ ผู้แทนโดยชอบธรรม (ผู้มีอำนาจในการปกครองบุตร) เท่านั้น
 2. กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาแทนนั้น ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจจำเป็นต้องกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในช่อง “การยื่นคำร้องโดยมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาแทน” ที่อยู่ด้านหลัง (ด้านล่าง) ของใบคำร้องแต่ละประเภท แต่ทว่า กรณีผู้แทนโดยชอบธรรม (ผู้มีอำนาจในการปกครองบุตร) มายื่นแทนผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์นั้นไม่จำเป็นต้องกรอกรายละเอียดในส่วนนี้
 3. กรณีผู้อื่นมายื่นเรื่องแทนนั้น กรุณามารับใบคำร้องประเภทต่างๆไปก่อน และจำเป็นต้องให้เจ้าของหนังสือเดินทางกรอกรายละเอียด พร้อมทั้งลงลายมือชื่อที่ด้านหน้าของใบคำร้องตรง “ลายมือชื่อของผู้ถือหนังสือเดินทาง” และด้านหลังของใบคำร้องตรง “ลายมือชื่อของผู้ยื่นคำร้อง” สำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อเองได้ (โดยทั่วไปคือผู้ที่มีอายุไม่ครบ 7 ปีบริบูรณ์) หรือผู้ที่ขาดสมรรถภาพทางร่างกายในการเขียนเองได้นั้น สามารถให้ผู้แทนโดยชอบธรรม (ผู้มีอำนาจในการปกครองบุตร) หรือคู่สมรสลงรายละเอียดและลายมือชื่อแทนได้
 

(การรับหนังสือเดินทาง)

 1. การรับหนังสือเดินทางในกรณีขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ เปลี่ยนเล่มหนังสือเดินทางและแก้ไขรายละเอียดในหนังสือเดินทางนั้น โดยทางกฎหมายแล้วไม่สามารถให้ผู้อื่นมารับแทนได้แม้จะเป็นเด็กแรกเกิดก็ตาม จำเป็นต้องพาเจ้าตัวที่มีชื่อตรงกับหนังสือเดินทางมาแสดงตน ณ วันที่รับหนังสือเดินทางด้วย
 2. การรับหนังสือเดินทางในกรณีเพิ่มหน้าหนังสือเดินทางนั้น สามารถให้ผู้อื่นที่มีสัญชาติญี่ปุ่นมารับแทนได้ กรณีที่ต้องการให้ผู้อื่นมารับแทนต้องนำ ใบมอบอำนาจในการรับหนังสือเดินทาง (一般旅券受領証) PDF ที่ผู้เป็นเจ้าของหนังสือเดินทางและผู้รับมอบอำนาจลงรายละเอียดและลายมือชื่อมายื่นในวันรับหนังสือเดินทางด้วย อนึ่ง ใบมอบอำนาจในการรับหนังสือเดินทางนั้น (一般旅券受領証) สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้เช่นกัน สำหรับชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติในการรับหนังสือเดินทางแทนในกรณีเพิ่มหน้าหนังสือเดินทางและแก้ไขรายละเอียดในหนังสือเดินทางนั้น ต้องเป็นคู่สมรส หรือ ผู้แทนโดยชอบธรรม (ผู้มีอำนาจในการปกครองบุตร) เท่านั้น
 

เกี่ยวกับการใส่ “ชื่อ-สกุลอื่น” หรือ การเขียน “ชื่อ-สกุลเป็นภาษาอังกฤษแบบพิเศษ”

 1. กรณีที่ต้องการใส่ “ชื่อ-สกุลอื่น” หรือ เขียน “ชื่อ-สกุลเป็นภาษาอังกฤษแบบพิเศษ” นั้น กรุณาเขียนการสะกดชื่อ-สกุลแบบปกติลงในช่อง “ชื่อ-สกุล” ที่อยู่ด้านหน้าของใบคำร้องแต่ละประเภท และใส่การสะกด “ชื่อ-สกุลอื่น” หรือ การเขียน “ชื่อ-สกุลเป็นภาษาอังกฤษแบบพิเศษ” ลงในช่อง “การแสดงชื่อ-สกุลในหน้าหนังสือเดินทาง” ที่อยู่ด้านหลังของใบคำร้องแต่ละประเภท ขอให้พึงระวังว่า เมื่อมีความประสงค์ที่จะเขียน “ชื่อ-สกุลเป็นภาษาอังกฤษแบบพิเศษ” ในหนังสือเดินทางแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเขียนชื่อ-สกุลได้อีกในภายหลัง
 2. กรณีที่ต้องการใส่ “ชื่อ-สกุลอื่น” หรือ เขียน “ชื่อ-สกุลเป็นภาษาอังกฤษแบบพิเศษ” จำเป็นต้องนำหนังสือเดินทางตัวจริง หรือ เอกสารที่ออกจากหน่วยงานราชการเป็นภาษาอังกฤษตัวจริงที่สามารถแสดงให้เห็นถึงการสะกดชื่อ-สกุลแบบพิเศษนั้นๆ มายื่นประกอบด้วย
 

(ตัวอย่างวิธีการเขียน)

a. ตัวอย่างการใส่ชื่อ-สกุลอื่น PDF

    
a.กรณีใส่ชื่อ-สกุลอื่น ชื่อ-สกุลญี่ปุ่น ชื่อ-สกุลต่างชาติ ตัวอย่างการแสดงชื่อ-สกุลอื่นเพิ่มในหน้าหนังสือเดินทาง
たなか  さくら オヌマノン  ラチャノック TANAKA(ONUMANON)
SAKURA(RACHANOK)
TANAKA  SAKURA ONUMANON  RACHANOK
 

b. ตัวอย่างการเขียนชื่อ-สกุลเป็นภาษาอังกฤษแบบพิเศษ รูปแบบที่ 1 (แบบต่างชาติ) PDF

c. ตัวอย่างการเขียนชื่อ-สกุลเป็นภาษาอังกฤษแบบพิเศษ รูปแบบที่ 2 (แบบเสียงยาว) PDF

d. ตัวอย่างการเขียนชื่อ-สกุลเป็นภาษาอังกฤษแบบพิเศษ รูปแบบที่ 3 (แบบเสียงควบ) PDF

 
b.กรณีเขียนชื่อ-สกุลเป็นภาษาอังกฤษแบบพิเศษ รูปแบบที่ 1
( แบบต่างชาติ)
การสะกดแบบปกติ การสะกดแบบพิเศษ ตัวอย่างการแสดงชื่อ-สกุลเป็นภาษาอังกฤษแบบพิเศษในหน้าหนังสือเดินทาง
やまだ  れおん やまだ  れおん YAMADA
LEON
YAMADA  REON YAMADA  LEON
c.กรณีเขียนชื่อ-สกุลเป็นภาษาอังกฤษแบบพิเศษ รูปแบบที่ 2
( แบบเสียงยาว)
おおた  とおる おおた  とおる OHTA
TOHRU
OTA  TORU OHTA  TOHRU
さとう  ようこ さとう  ようこ SATOH
YOHKO
SATO  YOKO SATOH  YOHKO
d.กรณีเขียนชื่อ-สกุลเป็นภาษาอังกฤษแบบพิเศษ รูปแบบที่ 3
(แบบเสียงควบ)
もうり  ゆうた もうり  ゆうた MOURI
YUUTA
MORI  YUTA MOURI  YUUTA
 

อื่นๆ

 • ขอให้พึงระวังไว้ว่า หนังสือเดินทางที่ท่านทำการยื่นไว้ ถ้าไม่มารับภายในระยะเวลา 6 เดือนโดยทางกฎหมายนั้นจะถือว่าหนังสือเดินทางดังกล่าวสิ้นสุดอายุการใช้งาน
 • สำหรับผู้ที่มีวีซ่าพำนักอาศัยระยะยาวในประเทศไทย หลังจากที่ได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณานำไปย้ายตราประทับจากหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปเล่มใหม่ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ท่านได้รับการตรวจลงตรา (หรือ One Stop Service Center) สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องใช้จดหมายที่ออกโดยแผนกกงสุล เพื่อนำไปประกอบการขอย้ายตราประทับวีซ่าลงในหนังสือเดินทางเล่มใหม่นั้น กรุณาแจ้งความประสงค์ ณ วันที่มายื่นเรื่องด้วย
 

เวลาทำการ

เวลาทำการของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย แผนกกงสุล ฝ่ายหนังสือเดินทางและการรับรองเอกสาร

 • เวลายื่นคำร้อง / เวลารับหนังสือเดินทาง: จันทร์-ศุกร์   8.30-11.00 และ 13.30-15.00
 • วันหยุดสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น : วันเสาร์และวันอาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์ไทย และอื่นๆ

ติดต่อสอบถาม

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย แผนกกงสุล ฝ่ายหนังสือเดินทางและการรับรองเอกสาร

โทรศัพท์: 0-2207-8501、0-2696-3001 (ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย)

โทรสาร: 0-2207-8511

อีเมล: ryouji-soumu@bg.mofa.go.jp

 

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ฝ่ายหนังสือเดินทางและการรับรองเอกสาร

โทรศัพท์: 052-012500 ต่อ 102  (ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย)

โทรสาร: 052-012515