โครงการGGP ประจำปี 2021

2022/6/6
ลำดับ ประเภท ชื่อโครงการ ผู้ดำเนินโครงการ สถานที่ จำนวนเงิน(บาท) จำนวนเงิน(เยน) ประชาสัมพันธ์
2101 การฝึกอาชีพ,การถนอมอาหารและการควบคุมวัสดุ โครงการก่อสร้างโรงเพาะเห็ดที่ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดกาญจนบุรี  ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กาญจนบุรี 2,663,000 9,160,720 พิธีลงนาม
2102 การศึกษาและการอบรม โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดบางทวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย นครศรีธรรมราช 3,810,000 13,106,400 พิธีลงนาม
2103 การบริการทางการแพทย์ โครงการจัดหารถโดยสารติดลิฟท์สำหรับยกรถเข็นแก่ผู้สูงอายุภาวะเปราะบางฯ ของอบต. พลูตาหลวงจังหวัดชลบุรี  องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง ชลบุรี 1,872,100 6,440,024 พิธีลงนาม
2104 การควบคุมโรคติดต่อรวมถึงโรคเอสด์ ความช่วยเหลือฉุกเฉินด้านอาหาร และความช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์ด้วยการแจกจ่ายวัสดุสิ่งของและการให้บริการ
โครงการจัดหารถคลินิกเคลื่อนที่เพื่อตรวจเชื้อเอชไอวีและรถฟู้ดทรัคสำหรับพนักงานบริการทางเพศและผู้เปราะบางในกรุงเทพและพัทยา  มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ กรุงเทพและพัทยา 2,656,600 9,138,704 พิธีลงนาม
2105 การศึกษา โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเพื่อเด็กด้อยโอกาสทางสังคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  มูลนิธิสุวรรณนิมิต ตาก 3,345,700 11,509,208 พิธีลงนาม
2106 การศึกษาและการอบรม โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเพื่อเด็กด้อยโอกาสทางสังคม จังหวัดพังงา  มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา พังงา 3,780,000 13,003,200 พิธีลงนาม
รวม 18,127,400 62,358,256

Project Grant Assistance for Japanese NGO

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้ดำเนินโครงการ สถานที่ จำนวนเงิน(บาท) จำนวนเงิน(เยน) ประชาสัมพันธ์
1 การช่วยเหลือทางมนุษยธรรมในเรื่องโควิด-19 เพื่อผู้อพยพชาวเมียนมาในชายแดนไทย-เมียนมา  สมาคมญี่ปุ่นเพื่อแม่ตาวคลินิก  ตาก  14,103,150  48,514,835  -
2 การพัฒนาการดำรงชีวิตด้วยโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อลดความเสี่ยงภัยพิบัติเพื่อประชากรกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ชายฝั่งทะเลและหมู่เกาะของจังหวัดระนอง  มูลนิธิอ๊อยสก้า  ระนอง  19,199,396  66,813,898  พิธีลงนาม
รวม  31,652,661  108,885,153