คำถามข้อที่ 4. ก่อนที่รัฐบาลญี่ปุ่นจะผนวกเกาะทะเคะชิมะเข้าเป็นดินแดนในปีค.ศ.1905 มีหลักฐานใดจากฝั่งสาธารณรัฐเกาหลีที่พิสูจน์ได้ว่าเกาะทะเคะชิมะเป็นดินแดนภายใต้อธิปไตยของสาธารณรัฐเกาหลีหรือไม่?

2017/9/12
 

คำตอบข้อที่ 4.


        ไม่มี ทางสาธารณรัฐเกาหลีไม่ได้แสดงหลักฐานที่เป็นรูปธรรมว่ามีอำนาจอธิปไตยเหนือเกาะทะเคะชิมะแต่อย่างใด ตัวอย่างเช่น สาธารณรัฐเกาหลีได้อ้างว่า ชื่อ ฮูซาน หรือ เกาะฮูซาน ซึ่งหมายถึง “เกาะทะเคะชิมะ” ปรากฎอยู่บนเอกสารโบราณของเกาหลีในยุคโชซอนเช่น เซจง ซิลลก จิริจิ (ภาคผนวกส่วนภูมิศาสตร์ในบันทึกข้อเท็จจริงของกษัตริย์เซจง ค.ศ.1454) และ ชินซึง ดงกุก ยอจี ซึงนัม (การสำรวจเพิ่มทางด้านภูมิศาสตร์เกาหลีฉบับแก้ไขปรับปรุง ค.ศ.1531) ระบุว่าเป็นดินแดนของสาธารณรัฐเกาหลีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ

        แต่ทว่า “เกาะฮูซาน” ที่ปรากฎในเอกสารและแผนที่โบราณของสาธารณรัฐเกาหลีนั้นอาจจะเป็นอีกชื่อหนึ่งของ “เกาะอุทซึเรียว” หรือ “เกาะJukdo” เกาะเล็กๆที่อยู่ใกล้ชายฝั่งของเกาะอุทซึเรียว ซึ่งไม่ใช่เกาะทะเคะชิมะ

        สาธารณรัฐเกาหลียืนยันว่ามีการสถาปนาเกาะอุทซึเรียวเป็นเขตการปกครอง “อูลโด-กุน” ตามประกาศพระบรมราชโองการลำดับที่ 41 (ค.ศ.1900) (หมายเหตุ) โดยให้ “เกาะJukdo” และ “เกาะซอกโด” (เกาะอิชิจิมะ) หรือเกาะดกโด (ชื่อของเกาะทะเคะชิมะในภาษาเกาหลี) อยู่ภายใต้การปกครองของอูลโด-กุน

       
อย่างไรก็ตาม สาธารณรัฐเกาหลีไม่เคยแสดงหลังฐานที่ชัดเจนเพื่อยืนยันว่า “เกาะซอกโด” นั้น คือ “เกาะทะเคะชิมะ” ในปัจจุบัน นอกจากนี้ถึงแม้ว่า “เกาะซอกโด” ในพระบรมราชโองการนั้นหมายถึง “เกาะทะเคะชิมะ” จริง แต่อาณาจักรเกาหลีไม่เคยเข้าปกครองเกาะทะเคะชิมะทั้งก่อนและหลังประกาศพระบรมราชโองการอย่างแท้จริงเลย ดังนั้นจึงถือว่าอาณาจักรเกาหลีจึงไม่สามารถสถาปนาอำนาจอธิปไตยเหนือเกาะทะเคะชิมะ
 


        (หมายเหตุ) ในปีค.ศ.1882 ราชสำนักเกาหลีได้ยกเลิกนโยบาย “เกาะร้าง” ที่เกี่ยวข้องกับเกาะอุทซึเรียว ซึ่งดำเนินต่อเนื่องมากว่า 470 ปี และเริ่มพัฒนาเกาะอุทซึเรียว เนื่องจากมีชาวญี่ปุ่นจำนวนมากอาศัยอยู่ในเกาะอุทซึเรียวในเดือนมิถุนายน ปีค.ศ.1900 จึงร่วมกับประเทศญี่ปุ่นสำรวจเกาะดังกล่าว ในเดือนตุลาคม ค.ศ.1900 (อาณาจักรของเกาหลี เปลี่ยนชื่อจาก อาณาจักรโชซอน เป็น “Daehan Jeguk” หรือ “อาณาจักรฮันอันยิ่งใหญ่ของเกาหลี” ในเดือนตุลาคมปีค.ศ.1897) ได้ออกพระบรมราชโองการลำดับที่ 41 เปลี่ยนชื่อ เกาะอุทซึเรียว เป็น “เกาะอุทซึ” และยกระดับตำแหน่งผู้บริหารเกาะเป็นเจ้าหน้าที่การปกครอง หลังจากที่ทบทวนความจำเป็นของ “การติดต่อแลกเปลี่ยนกับนักเดินทางและพ่อค้าชาวต่างชาติ” โดยอ้างอิงจากรายงานการสำรวจร่วมกันในครั้งนี้ (U Yong-jeong’s Uldo-gi) ในหัวข้อที่ 2 ของพระบรมราชโองการนี้เกี่ยวกับเรื่องเขตการปกครองของเขตการปกครองเกาะอุทซึ (อูลโด-กุน) ได้กำหนดให้ “ครอบคลุมพื้นที่เกาะอุทซึเรียวทั้งหมด รวมถึงเกาะJukdo และเกาะอิชิจิมะ” แต่ “เกาะอิชิจิมะ” ที่ว่า ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าอยู่ที่ไหน

         ในอีกด้านหนึ่งจากรายงานการสำรวจที่ดำเนินร่วมกันก่อนประกาศใช้พระบรมราชโองการนี้ เกาะอุทซึเรียวมีขนาดความยาว 70 ลี้ (ประมาณ 28 กิโลเมตร) กว้าง 40 ลี้ (ประมาณ 16 กิโลเมตร) และความยาวรอบเกาะ 145 ลี้ นอกจากนี้ในหนังสือการลงมติคณะรัฐมนตรี เรื่องของการเปลี่ยนชื่อ “เกาะอุทซึเรียว” เป็น “เกาะอุทซึ” และยกระดับตำแหน่งผู้บริหารเกาะเป็นเจ้าหน้าที่ปกครอง (ค.ศ.1900) ร่างโดย นายYi Kon-ha รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไท ระบุไว้ว่า “อยู่ห่างจากเกาะบริวารทางแนวนอน 80 ลี้ (ประมาณ 32 กิโลเมตร) และแนวตั้ง 50 ลี้ (ประมาณ 20 กิโลเมตร) ดังนั้นจึงเป็นที่กระจ่างชัดว้าดาะทะเคะชิมะที่อยู่ห่างจากเกาะอุทซึเรียวออกไป 90 กิโลเมตรนั้นอยู่นอกเหนืออาณาเขต “เกาะอิชิจิมะ” ไม่ใช่ “เกาะทะเคะชิมะ” อนึ่ง เกาะที่มีขนาดใหญ่พอสมควรอยู่ใกล้ๆเกาะอุทซึเรียว (ในระยะทางไม่กี่กิโลเมตร) “เกาะอิชิจิมะ” นั้น มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะหมายถึง “เกาะJukdo” หรือ “เกาะ Gwannumdo”เกาะใดเกาะหนึ่ง

*1 ลี้ (ญี่ปุ่น) = ประมาณ 10 ลี้ (เกาหลี) = ประมาณ 4 กิโลเมตร