โครงการ GGP ประจำปี 2015

2017/6/9
ลำดับ ประเภท ชื่อโครงการ ผู้ดำเนินโครงการ สถานที่ จำนวนเงิน(บาท) จำนวนเงิน
(เยน)
ประชาสัมพันธ์
1501 บริการทางสังคม โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพ เพื่อสนับสนุนการฝึกอาชีพและการจ้างงานของผู้พิการ    ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ศพอ.)  กรุงเทพ  2,009,200 6,831,280 พิธีส่งมอบ
1502 บริการทางสาธารณสุข โครงการจัดซื้อรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินสำหรับโรงพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย  โรงพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย กาญจนบุรี 2,030,000 6,902,000 พิธีส่งมอบ
1503 บริการทางสาธารณสุข โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารผู้ป่วย เพื่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ มูลนิธิคณะภคินีศรีชุมพาบาล หนองคาย หนองคาย 3,653,400 12,421,560 พิธีส่งมอบ
1504 อาคารเพื่อการศึกษาและการจัดอบรม โครงการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ ศรีสะเกษ 2,325,000 7,905,000 พิธีส่งมอบ
1505 บริการทางสาธารณสุข โครงการก่อสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเพื่อผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องการการดูแล เทศบาลตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  เทศบาลตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  ขอนแก่น  2,397,000 8,149,800 พิธีส่งมอบ
1506 การจัดการขยะ โครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะ จังหวัดตาก   สำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (COERR)  ตาก 3,147,400 10,701,160 พิธีส่งมอบ
รวม 15,562,000 52,910,800