โครงการ GGP ประจำปี 2014

2017/6/12
ลำดับ ประเภท ชื่อโครงการ ผู้ดำเนินโครงการ สถานที่ จำนวนเงิน(บาท) จำนวนเงิน(เยน) ประชาสัมพันธ์
1401 บริการทางสังคม โครงการจัดซื้อรถโดยสารเพื่อเด็กนักเรียนด้อยโอกาส ณ ศูนย์ธารชีวิตเด็ก มูลนิธิคณะศรีชุมพาบาล ชลบุรี 1,004,000 3,192,720 พิธีส่งมอบ
1402 การพัฒนาเมือง โครงการจัดซื้อรถขนถ่ายขยะมูลฝอยเพื่อส่งเสริมระบบการจัดการขยะ ในเขตตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท องค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงแท้ ชัยนาท 2,010,000 6,391,800 พิธีส่งมอบ
1403 โครงสร้างพื้นฐาน
ทางสาธารณสุข
โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารคลังยาของโรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ จังหวัดพังงา โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์  พังงา 1,466,200 4,662,516 พิธีส่งมอบ
1404 การป้องกันวัณโรค โครงการขยายศูนย์วัณโรคในจังหวัดตาก ศูนย์วิจัยมาลาเรียโซโกล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (SMRU) ตาก 2,381,800 7,574,124 พิธีส่งมอบ
1405 การศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ ของโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารบริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร์  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลิตี้ล่าง  กาญจนบุรี 3,047,800 9,692,004 พิธีลงนาม
1406 การเก็บกู้ทุนระเบิด
และสรรพวุธหนักที่ยังไม่ระเบิด
โครงการเก็บกู้ทุนระเบิดในบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
ตามมาตราฐานการปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดสากล
มูลนิธิถนนแห่งสันติภาพ  อุบลราชธานี 11,956,100 38,020,398 พิธีส่งมอบ
1407 สิทธิมนุษยชน โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเองและติดตั้งอุปกรณ์การฝึกอบรมสำหรับชนกลุ่มน้อยและผู้อพยพที่มีความพิการในอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี Sangklaburi Safe House  กาญจนบุรี 2,912,300 9,261,114 พิธีส่งมอบ
รวม 24,778,200 78,794,676