โครงการ GGP ประจำปี 2017

2019/12/12
ลำดับ ประเภท ชื่อโครงการ ผู้ดำเนินโครงการ สถานที่ จำนวนเงิน(บาท) จำนวนเงิน
(เยน)
ประชาสัมพันธ์
1701 การบริการทางสังคม                            โครงการสนับสนุนรถบัสสำหรับนักเรียนผู้พิการทางการได้ยินและนักเรียนผู้พิการทางสติปัญญาแก่โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด                                                                    โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด                     ร้อยเอ็ด 3,000,000 9,360,000 พิธีส่งมอบ  
1702 การช่วยเหลือขั้นพื้นฐานทางสังคมแบบพหุภาคี โครงการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย จังหวัดมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย จังหวัดมหาสารคาม มหาสารคาม 2,510,000 7,831,200 พิธีส่งมอบ
1703 การบริการทางการแพทย์ โครงการรถตู้โดยสารพร้อมติดตั้งลิฟต์ยกรถเข็นสำหรับรับส่งผู้สูงอายุในตำบลบ้านนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 1,993,000 6,218,160 พิธีส่งมอบ
1704 การบริการทางการแพทย์ โครงการสนับสนุนรถพยาบาลฉุกเฉินและโรงพักมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยทั่วไปแก่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์จังหวัดกรุงเทพฯ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ กรุงเทพฯ 2,867,200 8,945,664 พิธีส่งมอบ
1705 การพัฒนาและจัดการเมือง โครงการสนับสนุนรถขยะมูลฝอยให้กับเทศบาลตำบลเกาะขวาง จังหวัดจันทบุรี เทศบาลตำบลเกาะขวาง จันทบุรี 2,410,000 7,519,200 พิธีส่งมอบ
1706 การบริการทางสังคม โครงการสนับสนุนเครื่องมือออกกำลังกายและบำบัดฟื้นฟูสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุในเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองแสนสุข ชลบุรี 905,000 2,823,600 พิธีลงนาม
1707 อาคารเพื่อการศึกษาและฝึกอบรม โครงการก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านหนองปลาคูณจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ ศรีสะเกษ 2,655,000 8,283,600 พิธีส่งมอบ
1708 นโยบายการจ้างงานและการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพและที่พักพิงสำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และถูกบังคับใช้แรงงาน จังหวัดปทุมธานี มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ปทุมธานี 2,997,000 9,350,640 พิธีลงนาม
รวม 19,337,200 60,332,064