โครงการ GGP ประจำปี 2018

2019/12/12
ลำดับ ประเภท ชื่อโครงการ ผู้ดำเนินโครงการ สถานที่ จำนวนเงิน(บาท) จำนวนเงิน
(เยน)
ประชาสัมพันธ์
1801 การพัฒนาและการจัดการเมือง โครงการสนับสนุนรถขยะมูลฝอยแก่องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย นครราชสีมา 959,000 3,126,340 พิธีลงนาม
1802 อาคารเพื่อการศึกษาและฝึกอบรม โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านอูล่อง จังหวัดกาญจนบุรี มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย กาญจนบุรี 2,637,800 8,599,228 พิธีส่งมอบ
1803 การศึกษาและอบรมด้านการเกษตร โครงการสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์เพื่อความยั่งยืนในตำบลเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ มูลนิธิอโณทัย เพชรบูรณ์ 965,600 3,147,856 พิธีลงนาม
1804 อาคารเพื่อการศึกษาและฝึกอบรม โครงการก่อสร้างหอพักสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อการฝึกอบรมวิชาชีพครู มูลนิธิสร้างสรรค์ชาติพันธุ์อาเซียน กาญจนบุรี 3,325,000 10,839,500
1805 อาคารเพื่อการศึกษาและฝึกอบรม โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านห่องวารี จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนบ้านห่องวารี ศรีสะเกษ 2,655,000 8,655,300
1806 การบริการเพื่อสังคม โครงการสนับสนุนรถบัสรับส่งเด็กเพื่อการศึกษาและการบริการทางสังคมของมูลนิธิบ้านอุ่นรัก จังหวัดกาญจนบุรี มูลนิธิบ้านอุ่นรัก กาญจนบุรี 1,242,000 4,048,920
 
1807 การเก็บกู้ทุ่นระเบิด โครงการสำรวจพื้นที่ทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ตกค้างจากสงครามตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา องค์กรช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์เวย์ ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี 4,610,900 15,031,534
1808 การบริการเพื่อสังคม โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในตำบลวังน้ำลัด จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลวังน้ำลัด นครสวรรค์ 3,035,000 9,894,100 พิธีลงนาม
 
รวม 19,430,300 63,342,778