โครงการ GGP ประจำปี 2020

2022/6/6
ลำดับ ประเภท ชื่อโครงการ ผู้ดำเนินโครงการ สถานที่ จำนวนเงิน(บาท) จำนวนเงิน
(เยน)
ประชาสัมพันธ์
2001 การคุ้มครองทางสังคม โครงการก่อสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา จังหวัดชัยนาท องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา จังหวัดชัยนาท ชัยนาท 2,810,000 9,778,800 พิธีลงนาม
2002 การคุ้มครองทางสังคม โครงการจัดหารถบัสพร้อมลิฟต์ยกรถเข็นสำหรับเด็กพิการของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี ราชบุรี 3,015,000 10,492,200 พิธีลงนาม
2003 การคุ้มครองทางสังคม โครงการจัดซื้อยานพาหนะสำหรับช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมและการแพทย์สำหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในจังหวัดอุบลราชธานี  มูลนิธิสุขภาพและการแบ่งปัน อุบลราชธานี  2,044,000 7,113,120 พิธีลงนาม
2004 การคุ้มครองทางสังคม โครงการการจัดหายานพาหนะสำหรับเด็กเรร่อน ในกรุงเทพฯ มูลนิธิสายเด็ก กรุงเทพ 1,313,400 4,574,120
2005 การศึกษาและการอบรม โครงการก่อสร้างอาคารผลิตและบริการสื่อสำหรับผู้พิการทางสายตา ในจังหวัดขอนแก่น มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ขอนแก่น 3,528,500 12,279,180
2006 การศึกษาและการอบรม โครงการก่อสร้างอาคารเรียนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ทีโรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์)  ศรีสะเกษ 2,715,000 9,448,200
 
2007 การศึกษาและการอบรม โครงการก่อสร้างอาคารเรียนทีโรงเรียนบ้านขะยูง จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนบ้านขะยูง  ศรีสะเกษ 2,815,000 9,796,200
2008 ทักษะการใช้ชีวิตพื้นฐานสำหรับเยาวชนและวัยผู้ใหญ่ โครงการจัดหาห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านบ้านพะเด๊ะ ตาก 895,800 3,312,195 พิธีลงนาม
 
2009 การศึกษาและการอบรม โครงการการเดินทางอย่างปลอดภัย ในจังหวัดพังงา  มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา พังงา 3,820,000 13,293,600 พิธีลงนาม
รวม
22,956,700 
80,087,615

Project Grant Assistance for Japanese NGO

ลำดั ชื่อโครงการ ผู้ดำเนินโครงการ สถานที่ จำนวนเงิน(บาท) จำนวนเงิน(เยน) ประชาสัมพันธ์
1 การพัฒนาการดำรงชีวิตด้วยโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อลดความเสี่ยงภัยพิบัติเพื่อประชากรกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ชายฝั่งทะเลและหมู่เกาะของจังหวัดระนอง  มูลนิธิอ๊อยสก้า  ระนอง  19,199,396  66,813,898  พิธีลงนาม
รวม  19,199,396  66,813,898