โครงการ GGP ประจำปี 2016

2018/8/8
ลำดับ ประเภท ชื่อโครงการ ผู้ดำเนินโครงการ สถานที่ จำนวนเงิน(บาท) จำนวนเงิน
(เยน)
ข่าวประชาสัมพันธ์
1601 บริการทางสาธารณสุข โครงการการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ศานใจดีคลินิก  กาญจนบุรี 2,287,500 8,166,375 พิธีส่งมอบ
1602 อาคารเพื่อการศึกษาและการจัดอบรม โครงการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนบ้านลำสมพุง  โรงเรียนบ้านลำสมพุง สระบุรี 2,140,900 7,643,013 พิธีส่งมอบ
1603 การป้องกันทางสังคมสำหรับโรคเอดส์ และเอชไอวี โครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการรักษาและป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อเอชไอวี โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรงพยาบาลเขมราฐ โรงพยาบาลเขมราฐ อุบลราชธานี  2,895,900 10,338,363 พิธีส่งมอบ
1604 การป้องกันและรับมือภัยพิบัติ The Project for Procurement of a Multipurpose Vehicle for Water Storage in Dong Yai Subdistrict Administrative Organization in Mahasarakham Province องต์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ มหาสารคาม 2,360,000 8,425,200 พิธีส่งมอบ
1605 การป้องกันและรับมือภัยพิบัติ The Project for Purchase of Multipurpose Fire Truck for Disaster Mitigation in Khaochairat Subdistrict Administrative Organization, Chumpon Province องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช ชุมพร 2,415,000 8,621,550 พิธีส่งมอบ
1606 บริการทางสาธารณสุข โครงการจัดซื้อรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินสำหรับโรงพยาบาลนาหม่อม จังหวัดสงขลา โรงพยาบาลนาหม่อม สงขลา 2,009,000 7,172,130  พิธีส่งมอบ
1607 อาคารเพื่อการศึกษาและการจัดอบรม โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เพื่อการศึกษาสายอาชีพของผู้พิการทางสายตา จังหวัดขอนแก่น  โรงเรียนการอาชีพคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น  2,162,100 7,718,697 พิธีลงนาม
1608 บริการทางสาธารณสุข โครงการจัดซื้อรถตู้โดยสาร พร้อมติดตั้งลิฟต์สำหรับยกรถเข็นเพื่อผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องการการดูแล จังหวัดนนทบุรี เทศบาลตำบลบางสีทอง  นนทบุรี 2,317,700 8,274,189  พิธีลงนาม
รวม 18,588,100 66,356,517