โครงการGGP ประจำปี2019

2020/12/21
ลำดับ ประเภท ชื่อโครงการ ผู้ดำเนินโครงการ สถานที่ จำนวนเงิน(บาท) จำนวนเงิน(เยน) ประชาสัมพันธ์
1901 อาคารศึกษาเพื่อการศึกษาและฝึกอบรม โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง จังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง มหาสารคาม 2,757,900 9,432,018 พิธีส่งมอบ
1902 การบริการทางสังคมและสวัสดิการ โครงการจัดหารถตู้ติดลิฟท์สำหรับยกรถเข็นแก่เด็กพิการ ในจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย) สมุทรปราการ 1,664,100 5,691,222 พิธีส่งมอบ
1903 การสุขาภิบาลน้ำสำหรับน้ำดื่มน้ำใช้ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและระบบจ่ายน้ำแก่ศูนย์เรียนรู้เด็กในจังหวัดพังงา มูลนิธิส่องสว่าง พังงา 1,158,000 3,960,360 พิธีลงนาม
1904 การช่วยเหลือแบบหลายภาคส่วนในด้านบริการทางสังคมขั้นพื้นฐาน โครงการจัดซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์สำหรับบรรทุกน้ำแก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง นครราชสีมา 2,509,500 8,582,490 พิธีส่งมอบ
1905 การปกป้องคุ้มครองทางสังคม,การบริการด้านสวัสดิการ,การวางแผน,งานบริหาร โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแก่เด็กขาดโอกาสที่วัดอรุณราชวรารามกรุงเทพ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ศูนย์ปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญกุศลนานาชาติประจำวัดอรุณราชวราราม กรุงเทพ 2,134,200 7,298,964 พิธีลงนาม
1906 การลดความเสี่ยงภัยธรรมชาติ โครงการก่อสร้างศุนย์อพยพอุทกภัยในพื้นที่บ้านไทรงาม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนบ้านไทรงาม สุราษฎร์ธานี 2,904,000 9,931,680 พิธีลงนาม
1907 การลดความเสี่ยงภัยธรรมชาติ/ทรัพยากรน้ำ โครงการสนับสนุนการจัดซื้อรถขุดสำหรับภัยแล้งและป้องกันน้ำท่วมแก่เทศบาลตำบลวังหิน จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลวังหิน นครราชสีมา 2,522,000 8,625,240 พิธีลงนาม
1908 การปกป้องคุ้มครองทางสังคม โครงการสนับสนุนรถกระบะสำหรับปฏิบัติการคุ้มครองเด็กในอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มูลนิธิวันสกาย กาญจนบุรี 911,500 3,117,330 พิธีลงนาม
1909 อาคารเพื่อการศึกษาและการจัดอบรม โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปากน้ำ จังหวัดระนอง โรงเรียนบ้านปากน้ำ ระนอง 2,909,900 9,951,858 พิธีลงนาม
1910 การศึกษาเพื่อการคุ้มครอง โครงการก่อสร้างอาคารอบรมและที่พักสำหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในจังหวัดมุกดาหาร มูลนิธิสยาม-แคร์ มุกดาหาร 3,700,000 12,654,000 พิธีลงนาม
1911 การเก็บกู้ทุ่นระเบิด โครงการสนับสนุนการสำรวจวัตถุระเบิดตามเขตชายแดนประเทศไทย-กัมพูชา องค์กรช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์เวย์ สุรินทร์ 4,545,700 15,546,294 พิธีลงนาม
รวม 27,716,800 94,791,456